https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/issue/feed Наукові праці Вінницького національного технічного університету 2021-06-15T12:10:14+03:00 Петро Дем'янович Лежнюк praci_vntu@vntu.edu.ua Open Journal Systems <p>Електронний науковий журнал "Наукові праці Вінницького національного технічного університету", засновано у 2006 році. З 2007 року видання представлено на сайтах Вінницького національного технічного університету та Національної бібліотеки України ім.&nbsp;В. І. Вернадського і включено Вищою атестаційною комісією України до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук.</p> <p>Призначенням видання є оперативне опублікування нових наукових знань, отриманих у ході дослідницької діяльності провідних учених України та інших країн, і їхнє поширення в Україні та за кордоном. Зміст видання складають оригінальні або оглядового характеру наукові статті, що раніше ніде не публікувалися. Журнал видається двома мовами українською та англійською, періодичністю 4 рази за рік. З 2018 року журналу присвоєно міжнародний ідентифікатор DOI 10.31649/2307-5376.</p> <p>&nbsp;</p> https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/628 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ВИБОРУ ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ СИНТАКСИЧНИХ АНАЛІЗАТОРІВ ПРИ СТВОРЕННІ DSL 2021-05-20T14:59:16+03:00 Микола Тихонович Фісун mykola.fisun@gmail.com Ігор Олександрович Кандиба praciKIO@gmail.com Гліб Валентинович Горбань praciGGV@gmail.com Марина Володимирівна Фаленкова praciFMV@gmail.com <p><em>Представлено аналіз програмних інструментів генерації синтаксичних аналізаторів, що базуються на мові Python. Виділено дві основні категорії: універсальні інструменти генерації, що не прив’язані до певної мови програмування, та інструменти призначення для застосування виключно мовою загального призначення Python.</em></p> <p><em>Проведено детальний аналіз низки найрозповсюдженіших програмних інструментів. На основі стандарту ISO/IEC 2510 визначено основні характеристики генераторів аналізаторів. До обраних характеристик належать: продуктивність, покриття контексту, задоволеність, функціональна придатність, переносимість, зручність використання.</em></p> <p><em>Побудовано ієрархію критеріїв для реалізації методу аналізу ієрархій. Ієрархія включає в себе обидві моделі якості стандарту ISO/IEC 2510 та набір критеріїв, описаних цими моделями. Використано експертне оцінювання для розрахунку вектору локальних пріоритетів, що лягли в основу розрахунку вектору глобальних пріоритетів. З вектору глобальних пріоритетів визначено альтернативу, що має найбільшу оцінку. Обрана альтернатива вказує на найефективніший програмний інструмент генерації аналізаторів.</em></p> 2021-05-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/626 ДИНАМIКА ЗМЕНШЕННЯ МАСИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ПРИ БІОРОЗКЛАДАННІ 2021-05-20T14:20:00+03:00 Олег Володимирович Березюк berezyukoleg@i.ua Світлана Михайлівна Горбатюк praciGSM@gmail.com Людмила Леонідівна Березюк praciLLB@gmail.com <p>В Україні протягом останніх років значно зросла сумарна площа полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ, в тому числі й перевантажених, які порушують норми екологічної безпеки та є об’єктами інтенсивного екологічного навантаження. Це загрожує забрудненням навколишнього середовища шкідливими речовинами (важкими металами, мікроорганізмами (бактеріями кишкової палички, стрептококами, стафілококами та аскаридами), високотоксичним фільтратом, звалищним газом тощо), спричиняючи захворювання людей. Визначення регресійної залежності маси залишкової частини ТПВ на 1 кг від тривалості біорозкладання є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є визначення регресійної залежності маси залишкової частини ТПВ на 1 кг від тривалості біорозкладання. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором кращого виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну регресійну гіперболічну залежність маси залишкової частини твердих побутових відходів на 1 кг від тривалості біорозкладання, яку використано для прогнозування тривалості біорозкладання ТПВ до певної залишкової маси, і яка може бути використана для визначення раціональної періодичності проведення рекультиваційних заходів на полігоні їхнього захоронення. Побудовано графічну інтерпретацію динаміки залишкової частини твердих побутових відходів на 1 кг від тривалості біорозкладання, яка дозволяє наочно проілюструвати цю залежність та показати достатню збіжність теоретичних результатів з фактичними.</p> 2021-05-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/627 СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК НА ПОЛІГОНАХ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 2021-05-20T14:48:17+03:00 Олег Володимирович Березюк berezyukoleg@i.ua Володимир Олександрович Краєвський praciKVO@gmail.com <p>В Україні постійно збільшується площа полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ, на яких, утворюється звалищний газ або біогаз, який без наявності біогазових установок для його збирання здатний забруднювати атмосферу. Визначення регресійних залежностей, які описують динаміку збільшення кількості біогазових установок на полігонах твердих побутових відходів є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є визначення регресійних залежностей, які описують динаміку збільшення кількості біогазових установок на полігонах твердих побутових відходів і можуть бути використані під час прогнозування кількості таких установок. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором кращого виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалось методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватні регресійні залежності, які описують динаміку збільшення кількості біогазових установок на полігонах твердих побутових відходів і можуть бути використані під час прогнозування кількості таких установок. Побудовано графічні залежності, що описують динаміку збільшення кількості біогазових установок на полігонах твердих побутових відходів та дозволяють наочно проілюструвати цю динаміку та показати достатню збіжність теоретичних результатів із фактичними даними.</p> 2021-05-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/629 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИБОРУ ДИСЛОКАЦІЇ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТЕРМІНАЛІВ 2021-06-15T12:10:14+03:00 Світлана Володимирівна Ширяєва svitlana007@gmail.com Володимир Леонідович Ісаєнко isvova49@gmail.com Галина Леонідівна Ісаєнко gl_isayenko@ukr.net <p><em>Стаття присвячена аналізу методів вибору дислокації мультимодальних терміналів. Мультимодальні перевезення вантажів є однією з найважливіших складових транспортної концепції світового та національного значення, що сприяє ефективній взаємодії підприємств різних видів</em><em> транспорту, при наданні якісних послуг сучасного формату, що дає змогу зменшити навантаження на навколишнє середовище. Мультимодальні перевезення, дозволяють доставити вантаж в будь яке місце призначення.&nbsp; </em></p> <p><em>Важливою складовою мультимодальних перевезень вантажів є мультимодальні термінали. Мультимодальні термінали використовується під час мультимодального перевезення для зміни видів транспорту, виконання операцій навантаження, розвантаження, зберігання вантажів. Їх ефективна робота відіграє значну роль в забезпеченні зростання обсягів міжнародних вантажних потоків та підвищення конкурентноздатності України на міжнародних ринках.</em></p> <p><em>Недосконалий вибір дислокації мультимодального терміналу, може призвести до великих витрат і погіршення якості мультимодального перевезення вантажів, у зв’язку з цим, постає необхідність дослідження методів вибору&nbsp; дислокації мультимодальних терміналів. </em></p> <p><em>За результатами дослідження, встановлено, що найбільш широко використовуються такі методи вибору дислокації мультимодальних терміналів: повного перебору, «центру ваги», евристичні методи та методи багатовимірного аналізу. За методом повного перебору завдання оптимальної дислокації вирішується повним перебором і оцінкою всіх можливих варіантів дислокації мультимодальних терміналів. Метод «центру ваги» передбачає визначення дислокації одного терміналу, враховуючи тільки попит на продукцію, не беручи до уваги розміри поставок продукції постачальниками та їх місцезнаходження. Кластерний аналіз – це різновид методів багатовимірного аналізу, одним з напрямків використання якого є економічне обґрунтування умов формування транспортно-логістичного кластера в регіоні. На його базі може бути розміщений мультимодальний термінал. Евристичні методи, в основу яких покладено людський досвід та інтуїцію, ґрунтуються на правилі Парето, тобто на попередній відмові від великої кількості очевидно неприйнятних варіантів. Для проаналізованих методів наведені їх переваги і недоліки, які доцільно враховувати при виборі дислокації мультимодальних терміналів.</em></p> 2021-03-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021