https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/issue/feed Наукові праці Вінницького національного технічного університету 2021-04-08T15:24:56+03:00 Петро Дем'янович Лежнюк praci_vntu@vntu.edu.ua Open Journal Systems <p>Електронний науковий журнал "Наукові праці Вінницького національного технічного університету", засновано у 2006 році. З 2007 року видання представлено на сайтах Вінницького національного технічного університету та Національної бібліотеки України ім.&nbsp;В. І. Вернадського і включено Вищою атестаційною комісією України до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук.</p> <p>Призначенням видання є оперативне опублікування нових наукових знань, отриманих у ході дослідницької діяльності провідних учених України та інших країн, і їхнє поширення в Україні та за кордоном. Зміст видання складають оригінальні або оглядового характеру наукові статті, що раніше ніде не публікувалися. Журнал видається двома мовами українською та англійською, періодичністю 4 рази за рік. З 2018 року журналу присвоєно міжнародний ідентифікатор DOI 10.31649/2307-5376.</p> <p>&nbsp;</p> https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/624 ІНФОРМАЦІЙНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ГЕОПРИВ’ЯЗКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕКСТОВОЇ ПРИРОДНО-МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 2021-04-08T15:05:13+03:00 Віталій Борисович Мокін vbmokin@gmail.com Микола Андрійович Гораш praciGMA@gmail.com Євгеній Миколайович Крижановський praciKEM@gmail.com Тетяна Євгенівна Вуж praciVTE@gmail.com <p>Статтю присвячено розробленню інформаційної інтелектуальної технології автоматизованої геоприв’язки екологічної текстової природно-мовної інформації за допомогою технології розпізнавання іменованих сутностей NER та технологій опрацювання природної мови NLP з прив’язкою до географічних об’єктів векторних карт. Навчальний набір формується шляхом розбиття розмічених сутностей-локацій та сутностей-організацій на окремі вибірки, які містять у певних спосіб скомбіновані сутності, що характеризують площинні об’єкти більшої площі, та, окремо, ті, що характеризують менші площинні об’єкти, лінійні та точкові об’єкти. Такий розподіл даних дозволяє організувати багатоетапне уточнення результатів ідентифікації та моделей, які використовуються і це дозволяє забезпечити одночасно підвищення повноти, точності та швидкості геоприв’язки заданої екологічної текстової інформації.</p> <p>Розроблено рекомендації щодо застосування цієї технології для української, англійської та інших мов, а також щодо алгоритму підготовлення вхідних картографічних даних з використанням ГІС-пакету програм ArcGIS. Наведено приклади застосування окремих елементів запропонованої технології до реальних текстових даних про стан масивів вод басейну р. Південний Буг.</p> 2021-04-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/618 ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОШИРЕНОСТІ ХВОРОБ ВІД ВIДСТАНІ МІЖ НАСЕЛЕНИМ ПУНКТОМ І ПОЛIГОНОМ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 2021-04-08T12:34:48+03:00 Олег Володимирович Березюк berezyukoleg@i.ua Світлана Михайлівна Горбатюк praciGSM@gmail.com Людмила Леонідівна Березюк praciBLL@gmail.com <p>В останні роки в Україні значно зросла сумарна площа полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ, в тому числі й перевантажених, які порушують норми екологічної безпеки та є об’єктами інтенсивного екологічного навантаження. Це загрожує забрудненням навколишнього середовища шкідливими речовинами: важкими металами, мікроорганізмами (бактеріями кишкової палички, стрептококами, стафілококами та аскаридами), високотоксичним фільтратом, звалищним газом, тощо, спричиняючи захворювання людей. Визначення регресійних залежностей поширеності хвороб різних класів у дорослого населення населених пунктів, прилеглих до місця видалення твердих побутових відходів від відстані до полігона є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є визначення регресійних залежностей поширеності хвороб різних класів від відстані до полігона у дорослих жителів населених пунктів, прилеглих до місця видалення твердих побутових відходів. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором кращого виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz". Отримано адекватні регресійні степеневі залежності поширеності хвороб різних класів у дорослих жителів населених пунктів, прилеглих до місця видалення твердих побутових відходів від відстані до полігона, які використані для визначення безпечної відстані розміщення полігонів твердих побутових відходів від населених пунктів за показниками поширеності патології органів дихання та хвороб системи кровообігу. Побудовано графічні залежності поширеності хвороб різних класів у дорослих жителів населених пунктів, прилеглих до місця видалення твердих побутових відходів від відстані до полігона, які дозволяють наочно проілюструвати ці залежності та показати достатню збіжність теоретичних результатів з фактичними даними.</p> 2021-04-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/619 ОБРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В АГРОМОНІТОРИНГУ 2021-04-08T13:16:40+03:00 Йосип Йосипович Білинський praciBYY@gmail.com Богдан Петрович Книш tutmos-3@i.ua Ярослав Анатолійович Кулик praciKYA@gmail.com <p>В роботі проведено аналіз процесу обробки зображень в агромоніторингу, що дозволяє отримувати комплексну інформацію про стан полів та сільськогосподарських культур, які вирощуються на них. Це передбачає проходження через складні етапи попередньої обробки, яка забезпечує корекцію і поліпшення зображень космічної або аерофотозйомки, та тематичної обробки, яка забезпечує процес дешифрування або розпізнавання об’єктів та явищ на знімках космічної або аерофотозйомки. Кожен з цих етапів включає в собі відповідні йому види та способи реалізації, причому деякі методи поліпшення зображень передбачають зміну спектральних характеристик знімка, тому після їх застосування не можна використовувати методи тематичної обробки, які ґрунтуються на аналізі значень спектральної яскравості пікселів (класифікації, арифметичні перетворення каналів тощо). В роботі на основі проведеного аналізу літературних джерел виділено види та способи обробки мультиспектральних зображень, що стосуються агромоніторингу, оскільки робота з такими зображеннями за рахунок невеликої кількість смуг спектра забезпечує менші затрати на обробку без втрати якості, на відміну від гіперспектральних зображень. Розглянуто види попереднього етапу обробки, а саме: геометрична корекція зображень, радіометричне калібрування знімків, радіометрична корекція впливу атмосфери, відновлення пропущених пікселів, контрастування шляхом лінійного розтягування гістограми, контрастування шляхом нормалізації гістограми, контрастування шляхом вирівнювання гістограми, фільтрація. Розглянуто способи тематичного етапу обробки, а саме: перетворення кольору, аналіз головних компонентів, спектральне розділення, класифікація з навчанням та без навчання, індексація зображення, визначення кількісних показників. Описано їх особливості, умови використання тощо. Запропоновано схему, яка описує етапи обробки мультиспектральних зображень в агромоніторингу з врахуванням усіх видів та способів реалізації кожного етапу.</p> 2021-04-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/620 ПЛАНУВАННЯ ПОДІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦІЛЬОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 2021-04-08T13:29:48+03:00 Тарас Миколайович Закусило taras.zakusylo5@gmail.com Володимир Іванович Месюра mesyura@vntu.edu.ua <p>Стаття присвячена вибору форми організації тайм-менеджменту для застосування у програмному додатку планування часу. Частина сучасних науковців виділяють у тайм-менеджмент дві форми, особисту та корпоративну, а інша -&nbsp; три форми: персональну, рольову, соціальну. Для визначення найперспективнішої форми тайм-менеджменту, в роботі виконано дослідження пошукових запитів користувачів мережі Інтернет за трьома формами управління часом, яке показало, що найкраще збільшення зацікавленості проявляється до особистої форми тайм-менеджменту, на другому місці йде соціальний тайм-менеджмент, що теж росте але із меншим темпом; рейтинг зацікавленості корпоративним управлінням часом залишається без змін протягом останніх п’яти років. На основі динаміки росту зацікавленості зроблено висновки, що подальші дослідження та розробки доцільно зосередити на особистому тайм-менеджменті, оскільки саме в ньому відчувають потребу більшість людей. Здійснено аналіз основних понять інформаційної технології організації тайм-менеджменту, на основі якого запропоновано альтернативну форму управління часом, названу цільовою. Яскравою особливістю цільової форми є побудова повсякденних планів на основі орієнтації на глобальні цілі та індивідуальні ролі. Формально продемонстровано послідовність дій при використанні цільової форми організації тайм-менеджменту. Запропонована форма покликана знайти втілення&nbsp; у відповідному програному продукті, що має поєднувати в собі велику кількість знань із різних сфер. Продемонстровано перетинання індивідуальних та рольових форм тайм-менеджменту на деяких етапах. Наведено переваги запропонованої цільової форми: покращений процес прийняття рішень, покращений процес складання планів, покращене мотивування, обґрунтоване встановлення контрольних точок. Наведено кілька недоліків цільової форми: необхідність введення великої кількості персональних даних, постійна необхідність поновлення інформації.</p> 2021-04-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/621 ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ БАГАТОСЕКЦІЙНИМ ЛІНІЙНИМ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ 2021-04-08T14:24:34+03:00 Віталій Іванович Теряєв kpivit@gmail.com Антон Юрійович Довбик anton.dovbyk@gmail.com <p>В різноманітних галузях промисловості і транспорту існує необхідність безпосереднього здійснення поступального руху виконуючих органів робочих машин. Для цієї мети доцільним є застосування лінійних асинхронних двигунів (ЛАД), основними перевагами яких є висока надійність, простота конструкції, зниження габаритів, маси і вартості установки, а також можливість одержання поступального руху з необмеженими величинами прискорення й уповільнення без будь-яких механічних передач. Проте ЛАД характеризуються рядом особливостей, які потрібно враховувати при їх розробці та впровадженні, а саме: збільшеним робочим повітряним зазором та підвищеними, внаслідок цього, потоками розсіювання, насиченням та розімкненістю магнітопроводу, що призводять до виникнення поздовжніх кінцевих ефектів, зниження ККД та коефіцієнта потужності.</p> <p>Метою дослідження є аналіз впливу особливостей конструктивного виконання ЛАД на його статичні та динамічні характеристики. Основна увага приділена ЛАД з обмеженою довжиною індуктора або ротора, які можуть перебувати в стані, коли первинний і вторинний елементи взаємодіють лише частково, тобто не мають повного перекриття одного іншим. В основу уточненої моделі ЛАД покладена стандартна модель обертального асинхронного електродвигуна&nbsp; пакету Matlab/Simulink з використанням модифікованої Т-подібної схеми заміщення ЛАД, яка враховує поперечний і поздовжній крайовий та кінцевий ефекти,&nbsp; а також не повне перекриття індуктора.</p> <p>В результаті проведених досліджень показано, що неповне перекриття індуктора впливає як на процес пуску, так і усталеного руху ЛАД і призводить до погіршення якості перехідних процесів, зменшення тягового зусилля і прискорення.</p> <p>В статті також розглянуті особливості керування ЛАД з багатосекційним індуктором в режимах пуску, усталеного руху та гальмування.</p> <p>Результати проведених досліджень дають можливість сформулювати рекомендації по оптимізації конструкції та удосконаленню методів керування ЛАД.</p> 2021-04-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/625 ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РУХУ РІЖУЧОГО ОРГАНУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАГОТОВОК ЦЕГЛИ 2021-04-08T15:24:56+03:00 В’ячеслав Ігорович Перепелиця pvi_92@ukr.net <p>В представленій роботі зазначено основні проблеми розвитку виробництва цегли, визначено найбільш економічно ефективний метод виготовлення цегли, наведено схему поетапного формування цегли пластичним методом та визначено етап на якому першочергово потрібно проводити модернізацію обладнання для виготовлення цегли. З’ясовані основні експлуатаційні та якісні характеристики будівельної цегли. Обґрунтована актуальність удосконалення технологічного обладнання для формування заготовок цегли. Проаналізовано конструкцію та принцип роботи деяких вітчизняних автоматів для різання глиняного бруса на заготовки цегли, а також визначено їх основні переваги та недоліки. Запропоновано варіант удосконалення ланки формування цегли виробничої лінії шляхом заміни механічної конструкції на автоматизований пристрій, побудований по принципу мехатронної системи. Складено гідравлічну схему автоматизованого пристрою для формування заготовки цегли. Розроблено математичну модель динаміки руху ріжучого органу цього пристрою, яка представлена системою диференціальних рівнянь, що містить рівняння балансу сил та потоків. Проведено імітаційне дослідження динаміки руху основного виконавчого органу автоматизованого пристрою для формування цегли в середовищі MATLAB Simulink, в результаті якого було отримано залежності прискорення, швидкість та координата руху ріжучого органу, а також тиску в насосній станції від часу. Крім того, було визначено залежність переміщення ріжучого органу від часу за зміни маси ріжучого елементу та при зміні сили технологічного навантаження. В процесі дослідження було виявлено час досягнення ріжучим органом глиняного бруса і час його повного переміщення та зафіксована величина тиску в насосній станції. Також було визначено залежності впливу найбільш вагомих факторів на динаміку руху ріжучого органу пристрою для формування заготовок сирої цегли. Такими факторами виявились: приведена маса (в цілому інерційність) рухомих частин ріжучого органу; технологічне навантаження; сила тертя, що виникає в процесі руху ріжучих органів пристрою.</p> 2021-04-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021