https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/issue/feed Наукові праці Вінницького національного технічного університету 2024-02-18T23:49:30+02:00 Петро Дем'янович Лежнюк praci_vntu@vntu.edu.ua Open Journal Systems <p>Електронний науковий журнал "Наукові праці Вінницького національного технічного університету", засновано у 2006 році. З 2007 року видання представлено на сайтах Вінницького національного технічного університету та Національної бібліотеки України ім.&nbsp;В. І. Вернадського і включено Вищою атестаційною комісією України до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук.</p> <p>Призначенням видання є оперативне опублікування нових наукових знань, отриманих у ході дослідницької діяльності провідних учених України та інших країн, і їхнє поширення в Україні та за кордоном. Зміст видання складають оригінальні або оглядового характеру наукові статті, що раніше ніде не публікувалися. Журнал видається двома мовами українською та англійською, періодичністю 4 рази за рік. З 2018 року журналу присвоєно міжнародний ідентифікатор DOI 10.31649/2307-5376.</p> <p>&nbsp;</p> https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/708 СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОПОДІБНОГО КЛАСИФІКАТОРА ОБ’ЄКТІВ 2024-01-17T16:35:11+02:00 Тетяна Борисівна Мартинюк martyniuk.t.b@gmail.com Андрій Вікторович Кожем’яко kvantron@gmail.com Дмитро Олександрович Каташинський praciKDO@gmail.com Ігор Володимирович Булига praciBIV@gmail.com <p>Класифікація об’єктів різного призначення є найбільш задіяною процедурою в області розпізнавання образів. Особливо ефективним є застосування процедури класифікації при медичному діагностуванні, де вхідними ознаками є біомедичні симптоми, а вихідними даними є діагноз захворювання. У випадку, коли використовуються статистичні методи опису об’єктів, добре себе зарекомендував дискримінантний аналіз, зокрема, на базі лінійних дискримінантних функцій. З іншого боку, значну зацікавленість представляють методи класифікації із застосуванням нейротехнологій.</p> <p>В цій роботі наводиться аналіз структурних особливостей нейроподібного класифікатора об’єктів із застосуванням в процесі класифікації дискримінантних функцій. За базову модель прийнято мапу Кохонена SOFM, яка має двовимірну організацію і визначає метричні та топологічні залежності вхідних сигналів. В роботі також розглядається альтернативний підхід до кількісної міри близькості як критерію класифікації. Застосовано підхід, в якому не виконується формування лінійних дискримінантних функцій та їх попарного порівняння, що дозволяє не «вирощувати» лінійні дискримінантні функції, а обробляти на рівні їх доданків з поступовим обнуленням&nbsp; до моменту, коли залишиться одна ненульова лінійна дискримінантна функція. В цьому випадку існує можливість сформувати ранги входження об’єкта до визначених класів.</p> <p>Запропоновано двовимірну структуру нейроподібного класифікатора, базовим вузлом якого є матричний обчислювач (максимізатор). Він реалізований у вигляді двох мап – двовимірної обчислювальної мапи та одновимірної мапи ознак. Нейроподібність структури запропонованого класифікатора зумовлена тим, що для формування обчислювальної мапи застосовуються три основні процеси самоорганізації, а саме, конкуренція, кооперація і синаптична адаптація. В роботі наведено таблицю з порівняльною характеристикою мапи Кохонена та запропонованого матричного обчислювача у складі нейроподібного класифікатора.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/703 АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ТА ПРИВОДІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МЕХАНІЗМІВ УЩІЛЬНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СМІТТЄВОЗІ 2024-01-01T11:01:49+02:00 Олег Володимирович Березюк berezyukoleg@i.ua Андрій Євгенійович Алeксeєв praciAAE@gmail.com <p>В України щорічно накопичується близько 54 мільйони кубічних метрів твердих побутових відходів, з яких 93,8 % направляються на сміттєзвалища та полігони, 2 % піддаються спалюванню на сміттєспалювальних заводах, а 4,2 % потрапляє на пункти збору вторинної сировини та сміттєпереробні заводи. Тому вітчизняне комунальне господарство повинно мати в своєму розпорядженні високопродуктивні та багатофункціональні спеціальні автомобілі, зокрема сміттєвози, призначені для ефективного збору твердих побутових відходів.</p> <p>Метою цього дослідження є аналіз конструкцій та приводів робочих органів механізмів для ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі для визначення можливостей їхнього подальшого вдосконалення. У цій роботі здійснено аналіз конструкцій та приводів робочих органів механізмів ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі методом аналізу наукових літературних джерел з метою виявлення можливих шляхів покращення їхньої ефективності. Гідравлічний привод робочих органів механізмів для ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі живиться від насосної станції сміттєвоза. У роботі наведені схеми вітчизняних та закордонних механізмів ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі. Виявлено, що загальною проблемою цього типу машин є використання гідроприводу на основі одного нерегульованого насоса. Це призводить до ситуації, коли для регулювання швидкості роботи робочих органів частина робочої рідини під високим тиском направляється у гідравлічний бак через запобіжний клапан, що веде до значних непродуктивних втрат потужності.</p> <p>Дослідження підтверджує, що одним із способів покращення механізмів для ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі є застосування чутливої до навантаження схеми. Це може сприяти мінімізації втрат потужності гідроприводу під час роботи, що в свою чергу призведе до підвищення ефективності системи керування гідроприводу робочих органів у різних робочих режимах.</p> 2024-01-01T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/704 АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ І РОБОЧИХ ОРГАНІВ МЕХАНІЗМІВ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СМІТТЄВОЗ 2024-01-01T11:10:10+02:00 Олег Володимирович Березюк berezyukoleg@i.ua Вадим Євгенійович Яворський praciYVE@gmail.com <p>У містах i селищах міського типу України щорічно утворюється близько 54 млн. м<sup>3</sup>, твердих побутових відходів 93,8 % яких вивозяться на полігони i сміттєзвалища, 2 % спалюється на сміттєспалювальних заводах, а 4,2% потрапляє на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи. Тому одним із найважливіших заходів щодо захисту навколишнього середовища є своєчасний збір, вивезення, переробка та утилізація твердих побутових відходів. Зростаючі вимоги до якості обслуговування населення, у тому числі і в галузі санітарного очищення територій, обумовлюють високі вимоги до техніки, що використовується для цих цілей.</p> <p>В статті проведено аналіз конструкцій і робочих органів механізмів завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз з метою виявлення шляхів їхнього удосконалення. Це необхідно для забезпечення комунального господарства України високопродуктивними багатофункціональними сміттєвозами маніпуляторного типу для збирання твердих побутових відходів. Привод робочих органів механізмів завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз – гідравлічний з джерелом живлення від насосної станції сміттєвоза. Наведені схеми вітчизняних та закордонних механізмів завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз. Зазначено, що загальним недоліком цього класу машин є те, що вони оснащені гідроприводом на базі одного нерегульованого насоса. Це призводить до того, що за необхідності регулювання швидкості руху робочих органів, частина витрати робочої рідини насоса під високим тиском буде через запобіжний клапан надходити в гідробак, обумовлюючи значні непродуктивні втрати потужності.</p> <p>Встановлено, що одним із шляхів удосконалення механізмів завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз є застосування схеми, чутливої до навантаження. Яка дозволить провести мінімізацією втрат потужності під час роботи гідроприводу, що забезпечує підвищення показників коефіцієнта корисної дії системи керування гідроприводу робочих органів у різних режимах роботи.</p> 2024-01-01T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/705 ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 2024-01-08T11:04:47+02:00 Олексій Олександрович Булигін alexfantom6@gmail.com Анатолій Петрович Фалендиш praciFAP@gmail.com Олег Володимирович Березюк berezyukoleg@i.ua <p>Протягом 2003 – 2021<strong> років річні </strong>обсяги перевезення нафти та нафтопродуктів в Україні зазнавали суттєвих змін. Визначення регресійних залежностей, які описують динаміку обсягів перевезення нафти та нафтопродуктів в Україні є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є визначення регресійних залежностей, які описують динаміку обсягів перевезення нафти та нафтопродуктів в Україні і можуть бути використані під час прогнозування необхідної кількості транспортних засобів. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором раціонального виду функції із найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресії проводились на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресій здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватні регресійні квадратичні залежності, які описують динаміку обсягів перевезення нафти та нафтопродуктів в Україні залізничним та автомобільним транспортом і можуть бути використані під час прогнозування необхідної кількості транспортних засобів. Побудовано графічні залежності, що описують динаміку обсягів перевезення нафти та нафтопродуктів в Україні та дозволяють наочно проілюструвати цю динаміку та показати достатню збіжність теоретичних результатів з фактичними даними. Використовуючи отримані залежності спрогнозовано, що обсяги перевезення нафти та нафтопродуктів в Україні за наявних темпів динаміки в 2025&nbsp;році можуть складати 18 млн. т для залізничного транспорту та 0,531&nbsp;млн. т для автомобільного транспорту.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/707 ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТЕЙ МIЖ НАВАНТАЖЕННЯМИ ТА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕНЬ 2024-01-15T13:39:57+02:00 Артур Русланович Дегтяр praciDAR@gmail.com Анатолій Петрович Фалендиш praciFAP@gmail.com Олег Володимирович Березюк berezyukoleg@i.ua <p>Навантаження на транспортний засіб є одним з найважливіших параметрів, який необхідно врахувати в процесі його експлуатації, оскільки воно впливає на керованість, стійкість, експлуатаційні характеристики та безпеку транспортного засобу. Визначення регресійних взаємозалежностей мiж навантаженнями та інтенсивністю вагового зносу шин транспортного засобу при перевезеннях є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є побудова за допомогою регресійного аналізу регресійних взаємозалежностей мiж навантаженнями та інтенсивністю вагового зносу шин транспортного засобу під час перевезень, що можуть бути використані <em>для </em>підвищення рівня безпеки та зниження ризиків для працівників, які займаються перевезенням вантажів. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором раціонального виду функції з найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресії проводились на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресій здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватні регресійні взаємозалежності мiж навантаженнями та технічним станом транспортного засобу під час перевезень, що<em> можуть бути використані для </em>підвищення рівня безпеки та зниження ризиків для працівників, які займаються перевезенням вантажів. Побудовано графічні взаємозалежності мiж навантаженнями та інтенсивністю вагового зносу шин транспортного засобу при перевезеннях, які дозволяють наочно проілюструвати ці залежності та показати достатню збіжність теоретичних результатів з фактичними. Встановлено, що за збільшення повздовжньої та поперечної сили у зоні контакту шин із дорожнім покриттям інтенсивність вагового зносу шин зростає за степеневими залежностями. При цьому зростання інтенсивності вагового зносу шин від збільшення поперечної сили є більш інтенсивним, ніж від збільшення повздовжньої сили.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/710 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ «DSC» АВТОМОБІЛІВ «BMW» 2024-02-18T23:49:30+02:00 Дмитро Вікторович Борисюк praciBDV@gmail.com <p>В Україні для впровадження міжнародної системи якості ISO 9000 необхідно, щоб виробник використовував методи аналізу проєктних рішень. Такому аналізу повинні підлягати як вхідні дані проєкту, так й вихідні. Підприємства, що створюють чи розвивають якісні продукти, обов’язково застосовують або типові технології функціонально-вартісного аналізу, або використовують власні технології. Оскільки функціонально-вартісний аналіз спрямований на забезпечення необхідних споживчих властивостей об’єкта з мінімально можливими затратами ресурсів на всіх стадіях виробничого процесу.</p> <p>У статті представлено функціонально-вартісний аналіз системи «DSC» автомобілів «BMW». Розроблено функціональну модель системи «DSC» автомобілів «BMW» та класифікацію функцій її функціональної моделі.</p> <p>Представлено класифікацію функцій функціональної моделі системи «DSC» автомобілів «BMW». Визначено коефіцієнт корисності системи «DSC» автомобілів «BMW» шляхом побудови матриці пріоритетів за відомою методикою розрахунку.</p> <p>Узагальнюючий критерій витрат під час проєктування технічних чи виробничих систем враховує витрати на всіх етапах життєвого циклу системи, для оцінки яких будовано матрицю витрат системи «DSC» автомобілів «BMW», з якої визначають коефіцієнт витрат.</p> <p>Побудовано діаграму корисності функцій системи «DSC» автомобілів «BMW», діаграму ранжування функцій системи відносно коефіцієнта корисності, функціонально-вартісну діаграму системи, діаграму витрат функцій системи, діаграму ранжування функцій системи відносно коефіцієнта витрат, діаграму значень показника функціональної вартості функцій системи, діаграму ранжування функцій системи відносно показника функціональної вартості.</p> <p>За побудованими діаграмами визначено функції системи «DSC» автомобілів «BMW», що мають позитивний функціонально-вартісний показник та найбільший рейтинг із розглянутих функцій. Операції або функції, що мають найбільший функціонально-вартісний показник і ранг є тими операціями, вдосконалення яких веде до подальшого розвитку системи або досягнення мети аналізу.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024