https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/issue/feed Наукові праці Вінницького національного технічного університету 2018-05-22T11:57:05+03:00 Петро Дем'янович Лежнюк praci_vntu@vntu.edu.ua Open Journal Systems <p>Журнал «Наукові праці Вінницького національного технічного університету» є науковим виданням, визнаним ВАК України як фахове видання у галузі технічних наук.</p> <p>Журнал виходить 3-ма мовами&nbsp;у on-line версії.</p> <p>Він публiкує статтi, якi мiстять новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, матеріали міжнародних науково-технічних конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.</p> https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/526 ВПЛИВ УРАХУВАННЯ ОПОРІВ КОНТАКТНИХ З'ЄДНАНЬ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ КОМУТАЦІЙНИХ АПАРАТІВ 2018-05-22T10:45:16+03:00 Олена Іванівна Грачова grachieva.i@bk.ru Андрій Владиславович Шагідуллін shagidullinav@gmail.com <p>Стаття присвячена проблемі впливу основних схемних і режимних параметрів устаткування й цехових мереж, що впливають на значення еквівалентного опору низьковольтних мереж промислових підприємств. Розглянуто умови, за яких неврахування опорів контактних з'єднань комутаційних апаратів не призводить до значної похибки під час визначення еквівалентного опору мережі 0,4 кВ.</p> 2018-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/529 РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ І ПРОГРАМ ШВИДКОДІЙНИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ РЕЖИМІВ РОБОТИ ВЕЛИКИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ (ЕЕС) І ЕНЕРГООБ'ЄДНАНЬ (ЕО) ДЛЯ ТРЕНАЖЕРІВ 2018-05-22T10:58:49+03:00 Віктор Олександрович Гурєєв viktor.gurieiev@infotec.ua <p>Розглянуто актуальні питання розробки алгоритмів і програм швидкодійних методів розрахунку режимів роботи великих енергосистем (ЕЕС) і енергооб'єднань (ЕО) для використання в дистанційних режимних тренажерах персоналу підстанцій і ЕЕС. Для розрахунку режимів використано сучасні віртуальні технології й розподілене середовище моделювання. Наведено наочний приклад використання розробленого тренажера для тренажерної підготовки персоналу.</p> 2018-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/530 ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЯВИ ЕКСТРЕМУМУ НА ГРАФІКУ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СТАТИКИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА СТРУМУ 2018-05-22T11:08:13+03:00 Олександр Борисович Мокін praci_vntuMOB@vntu.edu.ua Борис Іванович Мокін praci_vntuMBI@vntu.edu.ua Яна Вікторівна Хом’юк khomiukyana@gmail.com <p>Здійснено обґрунтування появи екстремуму на графіку математичної моделі статики вимірювального трансформатора струму й показано, що після досягнення екстремуму вихідна характеристика такого трансформатора має спадний характер, через це одним і тим же значенням струму в його вторинній обмотці відповідають різні значення струму в первинній обмотці.</p> 2018-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/531 ОПТИМАЛЬНА ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМУМУ ЕНЕРГІЇ ПРИСКОРЕННЯ СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ НАПОРУ ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСУ 2018-05-22T11:15:51+03:00 Микола Якович Островерхов n.ostroverkhov@hotmail.com Микола Петрович Бурик burykm@ukr.net <p>Запропоновано метод оптимізації процесу керування напором гідравлічної мережі на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій, що дозволяє отримати бажану динамічну точність відпрацювання заданої траєкторії в умовах дії параметричних і координатних збурень.</p> 2018-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/532 МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ У СКЛАДНОЗАМКНЕНИХ МЕРЕЖАХ 2018-05-22T11:30:24+03:00 Олег Васильович Федоров praci_vntuFOV@vntu.edu.ua Тимур Абдулайович Мусаєв musaevkgeu@rambler.ru <p>Розглянуто проблеми оптимізації режиму роботи системи електропостачання міського району напругою 6(10) кВ шляхом знаходження оптимальної точки ділення мережі із двостороннім живленням за умови забезпечення якісного й надійного електропостачання споживачів.</p> 2018-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/533 ДВОТАКТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ СТРУМ–СТРУМ І НАПРУГА–СТРУМ ІЗ КОМУТАЦІЄЮ ВИХІДНОГО СИГНАЛУ 2018-05-22T11:39:34+03:00 Олексій Дмитрович Азаров praci_vntuAOD@vntu.edu.ua Самоїл Шулімович Кацив praci_vntuSSHK@vntu.edu.ua Максим Романович Обертюх praci_vntuOMR@vntu.edu.ua <p>У статті розглянуто двотактні перетворювачі струм-струм і напруга-струм із комутацією вихідного сигналу. Обґрунтовано актуальність і практичну доцільність створення перетворювачів цього типу для розширення функціональних можливостей за рахунок здатності додатково здійснювати високоточну швидкодійну комутацію сигналів. Запропоновано і проаналізовано схеми двотактних перетворювачів струм-струм і напруга-струм із комутацією вихідного сигналу. Проаналізовано динамічні похибки, які виникають у процесі перемикання діодного ключа, для чого створено й розраховано його математичну модель. Адекватність моделі підтверджено результатами моделювання. Надано інженерні рекомендації щодо схемотехнічної реалізації зазначених двотактних перетворювачів струм-струм і напруга-струм із комутацією вихідного сигналу.</p> 2018-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/534 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ЗЛОВЖИВАНЬ НА ПЛАТФОРМІ PROZORRO 2018-05-22T11:44:36+03:00 Наталія Володимирівна Кузнєцова natalia-kpi@ukr.net <p>У роботі показано можливості аналізу онлайн-закупівель на платформі ProZorro методами інтелектуального аналізу даних із метою виявлення поведінки компаній та характеристик, за якими можна встановити наявність змови та неправомірної діяльності під час участі в онлайн-торгах.</p> 2018-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/535 ВИБІР ІНФОРМАТИВНИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОПЕРАТОРА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ РУХЛИВОСТІ 2018-05-22T11:57:05+03:00 Дмитро Миколайович Барановський bdn993@gmail.com Іван Олександрович Криворучко praci_vntuKIO@vntu.edu.ua Марина Василівна Московко praci_vntuMMV@vntu.edu.ua Сергій Макарович Злепко praci_vntuZSM@vntu.edu.ua Сергій Васильович Тимчик praci_vntuTSV@vntu.edu.ua <p>У статті розглянуто способи визначення функціонального стану оператора за фізіологічними показниками. Наведено оцінку інформативності та впливу фізіологічних показників на функціональний стан оператора. Представлено практичну реалізацію нового підходу до оцінювання функціонального стану оператора. Наведено вимоги до обладнання: давачам і первинним перетворювачам біомедичним (фізіологічним).</p> 2018-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/525 ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА, МОДУЛЯ ЗСУВУ Й МЕЖІ ПРУЖНОСТІ СИСТЕМ Al-Cu ТА Al-Cu-Zn ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МІКРОТВЕРДОСТІ Й МЕХАНІЧНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ 2018-05-22T10:34:29+03:00 Михайло Вікторович Лисий praci_vntuLMV@vntu.edu.ua Анатолій Іванович Білюк praci_vntuBAI@vntu.edu.ua Наталія Сергіївна Кравчук praci_vntuKNS@vntu.edu.ua Анатолій Анатолійович Білюк praci_vntuBAA@vntu.edu.ua <p><em>У</em> <em>роботі оцінено модуль нормальної пружності E (модуль Юнга), модуль зсуву G й межу пропорційності (пружності) σ<sub>пр</sub> для алюмінієвих сплавів Al-2%Cu, Al-4%Cu, Al-4%Cu-1%Zn і Al-4%Cu-6%Zn за допомогою методів мікротвердості й механічної спектроскопії, що дозволяє широко їх застосовувати для отримання стандартних, а також спеціальних механічних характеристик матеріалів.</em></p> 2018-03-30T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##