Наукові праці Вінницького національного технічного університету https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci <p>Електронний науковий журнал "Наукові праці Вінницького національного технічного університету", засновано у 2006 році. З 2007 року видання представлено на сайтах Вінницького національного технічного університету та Національної бібліотеки України ім.&nbsp;В. І. Вернадського і включено Вищою атестаційною комісією України до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук.</p> <p>Призначенням видання є оперативне опублікування нових наукових знань, отриманих у ході дослідницької діяльності провідних учених України та інших країн, і їхнє поширення в Україні та за кордоном. Зміст видання складають оригінальні або оглядового характеру наукові статті, що раніше ніде не публікувалися. Журнал видається двома мовами українською та англійською, періодичністю 4 рази за рік. З 2018 року журналу присвоєно міжнародний ідентифікатор DOI 10.31649/2307-5376.</p> <p>&nbsp;</p> Вінницький національний технічний університет uk-UA Наукові праці Вінницького національного технічного університету 2307-5376 ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ І РОБОЧИХ ОРГАНІВ ПІДМІТАЛЬНО-ПРИБИРАЛЬНИХ МАШИН ТА НАВІСНОГО ПІДМІТАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СМІТТЄВОЗІВ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/692 <p>В статті методом аналізу наукових літературних джерел проведено огляд конструкцій і робочих органів підмітально-прибиральних машин з метою виявлення шляхів їхнього удосконалення. Зокрема навісного підмітального обладнання для сміттєвозів, яке розширює його функціональні можливості. Особливо це актуально для невеликих міст та селищ міського типу, де утримання кількох комунальних машин, які виконують різні функції, лягає важким тягарем на місцеві бюджети. Метою цієї статті є огляд конструкцій і робочих органів підмітально-прибиральних машин та навісного підмітального обладнання для сміттєвозів з метою виявлення шляхів їхнього удосконалення.</p> <p>Привод робочих органів навісного підмітального обладнання – гідравлічний з джерелом живлення від насосної станції сміттєвоза. При цьому як бункер-сміттєзбиральник використовується кузов сміттєвоза. Наведено характеристики машин для підмітально-прибиральних робіт. Показано схеми вітчизняних та закордонних підмітально-прибиральних машин та їхнього робочого устаткування. Зазначено, що загальним недоліком цього класу машин є те, що вони оснащені гідроприводом на базі одного нерегульованого насоса. Це призводить до того, що за необхідності регулювання швидкості руху робочих органів, частина витрати робочої рідини насоса під високим тиском через запобіжний клапан буде поступати в гідробак, обумовлюючи значні непродуктивні втрати потужності. Встановлено, що одним із шляхів удосконалення навісного підмітального обладнання для сміттєвозів є застосування схеми, чутливої до навантаження, яка дозволить провести мінімізацією втрат потужності під час роботи гідроприводу, що забезпечує підвищення показників коефіцієнта корисної дії системи керування гідроприводу робочих органів у різних режимах роботи.</p> Олег Володимирович Березюк Євгеній Сергійович Гарбуз Авторське право (c) 2023 2023-10-10 2023-10-10 3 ОЦІНКА ГРАНИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПОПЕРЕЧНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ З ПОДАЛЬШОЮ ОСАДКОЮ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/693 <p>В статті проведено дослідження пластичності металу в процесі поперечного видавлювання осесиметричного фланця з подальшою його осадкою. Цей процес характеризується немонотонним навантаженням. Тому розрахунок компонент девіатора напружень виконується з використанням моделі анізотропного зміцнення Бакхауза.</p> <p>Оскільки відомі тензорні моделі процесу накопичення пошкоджень при немонотонному навантаженні є дуже громіздкими, у цій статті обґрунтовується перехід від тензорної моделі до тривимірної скалярної моделі. У якості основних характеристик немонотонного навантаження використано показник жорсткості напруженого стану та параметр Надаі-Лоде. Замість шести компонент тензора пошкоджень введено три компоненти девіатора пошкоджень в просторі головних напружень. Запропоновано апроксимацію функції, яка описує вплив історії навантаження на пластичність та враховує чутливість деформованого металу до схеми напруженого стану. Вплив напруженого стану на пластичність визначається поверхнею граничної деформації, яка описує залежність граничної деформації від двох інваріантних показників напруженого стану.</p> <p>Розроблена модель оцінки пластичності металу при складному немонотонному навантаженні використана для оцінки впливу параметрів процесу поперечного видавлювання фланця на граничну деформацію. Запропонований спосіб комбінованого видавлювання дозволяє раціонально використовувати ресурс пластичності деформованого металу.</p> Роман Іванович Сивак Валерій Іванович Савуляк Авторське право (c) 2023 2023-09-29 2023-09-29 3 РЕГРЕСІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІДІ В ҐРУНТАХ ПРИ ВІДДАЛЕННІ ВІД ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/691 <p>Протягом останнього часу в Україні значно зросла загальна площа полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ, в тому числі й перевантажених, які порушують норми екологічної безпеки та є об’єктами інтенсивного екологічного навантаження. Що загрожує забрудненням навколишнього середовища хімічними речовинами, спричиняючи хімічне забруднення важкими металами ґрунтів, зокрема міддю. Тому, визначення регресійної залежності концентрації міді в ґрунтах від вiдстані до полігонів твердих побутових відходів є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є визначення регресійної залежності концентрації міді в ґрунтах від вiдстані до полігонів твердих побутових відходів. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором раціонального виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну регресійну степеневу залежність концентрації міді в ґрунтах від вiдстані до полігонів твердих побутових відходів, яку можна застосувати для визначення рівня хімічного забруднення ґрунтів міддю. Побудовано графічну інтерпретацію залежності концентрації міді в ґрунтах від вiдстані до полігону твердих побутових відходів, яка дозволяє наочно проілюструвати цю залежність та показати збіжність теоретичних результатів з фактичними на рівні 0,99798. Визначено, що відстань від полігона твердих побутових відходів, на якій забруднення ґрунту міддю не перевищує гранично допустиму концентрацію, складає 25,5 м.</p> Олег Володимирович Березюк Авторське право (c) 2023 2023-10-10 2023-10-10 3 ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ ВІД ПРОДУКТИВНОСТІ СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНОГО ЗАВОДУ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/695 <p>Захворювання на алергічний риніт можуть бути викликані забрудненням навколишнього середовища, зокрема, димовими газами сміттєспалювальних заводів, які є складною 27‑компонентною сумішшю. Тому визначення регресійної залежності показників загальної захворюваності населення на алергічний риніт від продуктивності сміттєспалювального заводу, що може бути використана для прогнозування показників такої захворюваності, є актуальною науково-технічною задачею.</p> <p>Метою дослідження є побудова за допомогою регресійного аналізу регресійної залежності показників загальної захворюваності населення на алергічний риніт від продуктивності сміттєспалювального заводу, яка може бути використана для прогнозування показників такої захворюваності. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором найбільш адекватного виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz".</p> <p>Отримано регресійну залежність поширеності загальної захворюваності населення на алергічний риніт від продуктивності сміттєспалювального заводу, яка може бути використана для прогнозування показників такої захворюваності. Побудовано графічну залежність поширеності загальної захворюваності населення на алергічний риніт від продуктивності сміттєспалювального заводу, яка дозволяє наочно проілюструвати цю залежність та показати достатню збіжність теоретичних результатів з фактичними. Встановлено, що поширеність загальної захворюваності населення на алергічний риніт зростає при збільшенні продуктивності сміттєспалювального заводу за степеневою залежністю.</p> Олег Володимирович Березюк Світлана Михайлівна Горбатюк Людмила Сергіївна Гудзевич Тетяна Ігорівна Шевчук Авторське право (c) 2023 2023-09-29 2023-09-29 3