Наукові праці Вінницького національного технічного університету https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci <p>Електронний науковий журнал "Наукові праці Вінницького національного технічного університету", засновано у 2006 році. З 2007 року видання представлено на сайтах Вінницького національного технічного університету та Національної бібліотеки України ім.&nbsp;В. І. Вернадського і включено Вищою атестаційною комісією України до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук.</p> <p>Призначенням видання є оперативне опублікування нових наукових знань, отриманих у ході дослідницької діяльності провідних учених України та інших країн, і їхнє поширення в Україні та за кордоном. Зміст видання складають оригінальні або оглядового характеру наукові статті, що раніше ніде не публікувалися. Журнал видається двома мовами українською та англійською, періодичністю 4 рази за рік. З 2018 року журналу присвоєно міжнародний ідентифікатор DOI 10.31649/2307-5376.</p> <p>&nbsp;</p> Вінницький національний технічний університет uk-UA Наукові праці Вінницького національного технічного університету 2307-5376 ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ МЕРЕЖІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/642 <p><em>У статті розроблена технологія проєктування мережі спостережень якості атмосферного повітря регіону на основі методу аналізу ієрархій. Запропоновано новий підхід щодо визначення пріоритетності місць розташування пунктів спостереження за станом атмосферного повітря з використанням кососиметричної матриці парних порівнянь Сааті. Такий підхід дозволяє комплексно врахувати різні критерії вибору місць розташування пунктів спостережень, використовуючи наявні вхідні дані, а також враховуючи ваги кожного з критеріїв. Запропоновано комплекс критеріїв на основі відомої в Європі моделі «DPSIR»: критерії “Pressures” враховують близькість до стаціонарних джерел викидів, автострад тощо, критерії “States” враховують дані моніторингу стану довкілля, критерії “Impacts” враховують близькість розташування вразливого та іншого населення, критерії “Responses” відображають можливість відслідкувати ефективність різного роду заходів та ін. Розроблено рекомендації щодо застосування розробленої технології для територій зон та агломерацій. </em></p> <p><em>Наведено приклад застосування запропонованої технології під час розроблення Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони “Вінницька”, який довів працездатність цієї технології. Далі планується її розвивати у напрямку автоматизації етапу оброблення вхідних даних.</em></p> Віталій Борисович Мокін Євгеній Миколайович Крижановський Андрій Русланович Ящолт Дмитро Олександрович Шмундяк Авторське право (c) 2022 2022-02-23 2022-02-23 4 ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ УТВОРЕННЯ МЕТАЛОБРУХТУ В УКРАЇНІ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/640 <p>Тверді промислові відходи, зокрема відходи металообробки, можуть бути широко застосовані у будівництві для одержання цінних матеріалів: для виробництва будівельних матеріалів із захисними властивостями від електромагнітних випромінювань&nbsp;та статичної електрики, для виготовлення анодних заземлювачів тощо. Тому визначення регресійної залежності, яка описує динаміку зростання обсягів утворення металобрухту в Україні є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є визначення регресійної залежності, яка описує динаміку зростання обсягів утворення металобрухту в Україні та може бути використана під час прогнозування таких обсягів. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором раціонального виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної.</p> <p>Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну регресійну степеневу залежність, яка описує динаміку зростання обсягів утворення металобрухту в Україні та може бути використана під час прогнозування таких обсягів. Побудовано графічну залежність, що описує динаміку зростання обсягів утворення металобрухту в Україні та дозволяє наочно проілюструвати цю динаміку та показати достатню збіжність теоретичних результатів з фактичними даними. Встановлено, що в Україні протягом 2017 – 2020 рр. обсяги утворення металобрухту зростали за гіперболічною залежністю. Використовуючи отриману залежність спрогнозовано, що обсяги утворення металобрухту в Україні в 2030 році, за навних темпів зростання, збільшаться до 1132 тисяч тон.</p> Олег Володимирович Березюк Інна Вікторівна Віштак Михайло Степанович Лемешев Авторське право (c) 2022 2022-02-23 2022-02-23 4 ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ІНСУЛЬТ ВІД ПРОДУКТИВНОСТІ СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНОГО ЗАВОДУ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/641 <p>Димові гази сміттєспалювальних заводів являють собою складну багатокомпонентну суміш із 27&nbsp;інгредієнтів, що можуть призвести до захворювань систем дихання та кровообігу людини, зокрема церебрального інсульту. Визначення регресійної залежності показників захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу, яка може бути використана для прогнозування показників такої захворюваності, є актуальною науково-технічною задачею.</p> <p>Метою дослідження є побудова за допомогою регресійного аналізу регресійної залежності показників захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу, які можуть бути використані для прогнозування показників такої захворюваності. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором найбільш адекватного виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz".</p> <p>Отримано регресійну залежність поширеності захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу, яка може бути використана для прогнозування показників такої захворюваності. Побудовано графічну залежність поширеності захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу, яка дозволяє наочно проілюструвати цю залежність та показати достатню збіжність теоретичних результатів з фактичними. Встановлено, що поширеність захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт зростає за збільшення продуктивності сміттєспалювального заводу за степеневою залежністю.</p> Олег Володимирович Березюк Світлана Михайлівна Горбатюк Ірина Миколаївна Климчук Тетяна Ігорівна Шевчук Авторське право (c) 2022 2022-02-23 2022-02-23 4