Наукові праці Вінницького національного технічного університету https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci <p>Електронний науковий журнал "Наукові праці Вінницького національного технічного університету", засновано у 2006 році. З 2007 року видання представлено на сайтах Вінницького національного технічного університету та Національної бібліотеки України ім.&nbsp;В. І. Вернадського і включено Вищою атестаційною комісією України до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук.</p> <p>Призначенням видання є оперативне опублікування нових наукових знань, отриманих у ході дослідницької діяльності провідних учених України та інших країн, і їхнє поширення в Україні та за кордоном. Зміст видання складають оригінальні або оглядового характеру наукові статті, що раніше ніде не публікувалися. Журнал видається двома мовами українською та англійською, періодичністю 4 рази за рік. З 2018 року журналу присвоєно міжнародний ідентифікатор DOI 10.31649/2307-5376.</p> <p>&nbsp;</p> Вінницький національний технічний університет uk-UA Наукові праці Вінницького національного технічного університету 2307-5376 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КОНЦЕНТРАЦІЇ БЕНЗ[А]ПІРЕНУ В ГРУНТАХ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/649 <p>Протягом останніх років в Україні значно зросла сумарна площа полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ, в тому числі й перевантажених, які порушують норми екологічної безпеки та є об’єктами інтенсивного екологічного навантаження. Це загрожує забрудненням навколишнього середовища хімічними речовинами та призводить до хімічного забруднення ґрунтів. Визначення регресійної залежності концентрації бенз[а]пірену в ґрунтах полігонів твердих побутових відходів від глибини вимірювання є актуальною науково-технічною задачею.</p> <p>Метою дослідження є визначення регресійної залежності концентрації бенз[а]пірену в ґрунтах полігонів твердих побутових відходів від глибини вимірювання. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором раціонального виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції.</p> <p>Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір.</p> <p>Отримано адекватну регресійну степеневу залежність концентрації бенз[а]пірену в ґрунтах полігонів твердих побутових відходів від глибини вимірювання, яку використано для визначення небезпечної глибини хімічного забруднення ґрунтів. Побудовано графічну інтерпретацію залежності концентрації бенз[а]пірену в ґрунтах полігону твердих побутових відходів від глибини вимірювання, яка дозволяє наочно проілюструвати цю залежність та показати збіжність теоретичних результатів з фактичними на рівні 0,96975. Визначено, що небезпечна глибина хімічного забруднення бенз[а]піреном ґрунтів полігону твердих побутових відходів складає 152 мм.</p> Олег Володимирович Березюк Олег Авторське право (c) 2022 2022-03-31 2022-03-31 1 ДИНАМІКА ОБСЯГІВ УТВОРЕННЯ НЕКОНДИЦІЙНИХ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОМАШИНОБУДІВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/646 <p>Відходи металообробки, некондицiйні машин та обладнання загальномашинобудiвного призначення, як різновиди твердих промислових відходів, можуть бути широко застосовані у будівництві для одержання таких цінних матеріалів: для виробництва будівельних матеріалів із захисними властивостями від електромагнітних випромінювань&nbsp;та статичної електрики, для виготовлення анодних заземлювачів тощо. Тому визначення регресійної залежності, яка описує динаміку обсягів утворення некондицiйних машин та обладнання загальномашинобудiвного призначення в Україні є актуальною науково-технічною задачею.</p> <p>Метою дослідження є визначення регресійної залежності, яка описує динаміку обсягів утворення некондицiйних машин та обладнання загальномашинобудiвного призначення в Україні та може бути використана під час прогнозування таких обсягів. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором раціонального виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції.</p> <p>Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір.</p> <p>Отримано адекватну регресійну степеневу залежність, яка описує динаміку обсягів утворення некондицiйних машин та обладнання загальномашинобудiвного призначення в Україні та може бути використана під час прогнозування таких обсягів. Побудовано графічну залежність, що описує динаміку обсягів утворення некондицiйних машин та обладнання загальномашинобудiвного призначення в Україні та дозволяє наочно проілюструвати цю динаміку та показати достатню збіжність теоретичних результатів з фактичними даними. Встановлено, що в Україні протягом 2017 – 2019 рр. обсяги утворення некондицiйних машин та обладнання загальномашинобудiвного призначення зменшувались за лінійною залежністю.</p> Олег Володимирович Березюк Інна Вікторівна Віштак Михайло Степанович Лемешев Авторське право (c) 2022 2022-06-13 2022-06-13 1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІЙКОСТІ ЗНОШУВАННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/650 <p>В статті розроблено заходи для забезпечення рівностійкості зношування та досягнення ефекту самоорганізація різальних елементів зміцнених стрілчастих лап, що призводить до зменшення тягового опору і зменшення витрати палива мобільним енергетичним засобом.</p> <p><em>Ґрунтове середовище, в якому експлуатуються стрілчасті лапи, суттєво впливає на закономірності зношування та формоутворення.</em><em> Зношування робочих органів відбувається нерівномірно, що призводить до передчасного їх вибракування.</em> <em>Вирішення проблеми забезпечення більшої стійкості до абразивного зношування досягається за рахунок використання зміцнюючих технологій</em><em>. </em><em>Всі наявні способи зміцнення запропоновані для конкретних умов експлуатації і не враховують можливу зміну умов та режимів експлуатації. </em></p> <p>Для досягнення рівностійкості зношування необхідно, щоб зносостійкість поверхонь робочих органів була пропорційна інтенсивності абразивного зношування, у всіх локальних зонах. Рівномірне зношування всіх поверхонь тертя повинно забезпечити якомога довше збереження початкової форми і забезпечити ефект самозагострювання робочих органів ґрунтообробних машин.</p> <p>Визначення характеру та особливостей процесу зношування серійних стрілчастих лап проводили на трьох типах ґрунтів використовуючи культиватор «John Deere 2210»). Для дослідження використовували серійні стрілчасті лапи виготовлені зі сталі 28MnB5 і сталі 65Г. В результаті проведених досліджень встановлювалася епюра зношування на основі якої визначалися заходи для забезпечення рівностійкості зношування та досягнення ефекту самозагострювання. Зміцнення стрілчастих лап проводили електродами T-620, Т-590 і M-Fe 6 за розробленими схемами.</p> <p>В результаті застосування запропонованих заходів спостерігається підвищення рівностійкості зношування на супіщаних ґрунтах в межах 6…9%, на суглинкових ґрунтах – 42…49%,&nbsp; на легкій глині – 25…36%. Самоорганізація різальних елементів зміцнених стрілчастих лап призводить до зменшення тягового опору і зменшення витрати палива мобільним енергетичним засобом в середньому на 11%. Застосування зміцнювальних технологій дозволяє підвищити рівностійкість зношування стрілчастих лап культиваторів на 9…49%.</p> Костянтин Вікторович Борак Авторське право (c) 2022 2022-03-31 2022-03-31 1 ПРО УТОЧНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕАКТОРУ РОБС-1У ПІД ЧАС РОЗРОБКИ РЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ТАБЛИЦІ ТОНАЛЬНИХ РЕЙКОВИХ КІЛ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/647 <p><strong>Метою цієї роботи</strong> є уточнення параметрів реактору типу РОБС-1У при розробці регулювальної таблиці тональних рейкових кіл (ТРК). Тональні рейкові кола отримують живлення від колійного трансформатора ПОБС-2А. В якості обмежувача використовується реактор РОБС-1У. Проведено аналіз причин, які суттєво впливають на електромагнітні параметри реактору нового зразку українського виробництва, проведено стендові виміри та перераховані параметрі реактору, а також здійснені розрахунки тональних рейкових кіл з використанням уточнених параметрів реактору.</p> <p><strong>Методика.</strong> Виконано заміри параметрів за допомогою тесламетру. Здійснено огляд ринку холоднокатаної трансформаторної сталі GO.</p> <p><strong>Результати.</strong> Виконано розрахунки значень вхідних опорів по кінцям рейкової лінії та перераховано комплексне значення реактивного опору коливального контуру РОБС-1У та конденсатору Сх схеми живлення тональних рейкових кіл, які були використані при кориговані розрахунків регулювальної таблиці ТРК систем залізничної автоматики Уточнено, що неправильне функціонування пристроїв залізничної автоматики систем сигналізації, централізації і блокування (СЦБ) може виникати внаслідок впливу тягового струму на рейкові кола, які використовують РОБС-1У вітчизняного виробництва.</p> <p><strong>Наукова новизна.</strong> Наукова новизна полягає в удосконаленні та коригуванні коефіцієнтів формул розрахунку параметрів ТРК, що дозволило більш точно визначити значення в регулювальній таблиці перегону та удосконалити роботу ТРК на використаній ділянці. Відносні похибки розрахунків порівняно із сезонними вимірами параметрів, які застосовуються на використаній ділянці, не перевищили для струмів та напруги 3 – 4%.</p> <p>&nbsp;<strong>Практична значимість</strong>. Розроблено рекомендації щодо впровадження уточнених коефіцієнтів в розрахунках ТРК, де використовують схемні рішення з реакторами типу РОБС-1У.</p> Сергій Адамович Разгонов Олексій Вікторович Шаповалов Авторське право (c) 2022 2022-06-13 2022-06-13 1