Наукові праці Вінницького національного технічного університету https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci <p>Електронний науковий журнал "Наукові праці Вінницького національного технічного університету", засновано у 2006 році. З 2007 року видання представлено на сайтах Вінницького національного технічного університету та Національної бібліотеки України ім.&nbsp;В. І. Вернадського і включено Вищою атестаційною комісією України до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук.</p> <p>Призначенням видання є оперативне опублікування нових наукових знань, отриманих у ході дослідницької діяльності провідних учених України та інших країн, і їхнє поширення в Україні та за кордоном. Зміст видання складають оригінальні або оглядового характеру наукові статті, що раніше ніде не публікувалися. Журнал видається двома мовами українською та англійською, періодичністю 4 рази за рік. З 2018 року журналу присвоєно міжнародний ідентифікатор DOI 10.31649/2307-5376.</p> <p>&nbsp;</p> uk-UA praci_vntu@vntu.edu.ua (Петро Дем'янович Лежнюк) mrp1175@gmail.com (Шевченко Маргарита Петрівна) Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 МЕТОД ТА ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЗРОЗУМІЛИХ КОРИСТУВАЧАМ ТЕКСТОВИХ ПАРОЛІВ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/655 <p>Наведено результати аналізу особливостей процесу автентифікації користувачів, які дозволили обґрунтувати доцільність використання паролів як факторів автентифікації. Розглянуто задачу генерування стійкого паролю користувачами, які можуть не мати для цього достатнього рівня компетентності в галузі кібербезпеки. Проаналізовано відомі підходи до генерування паролів, які можуть бути застосовними для розв’язання цієї задачі, зосереджуючи увагу на методах, що дозволяють генерування паролів, які зрозумілі користувачам, а відтак є простішими для запам’ятовування. Як спільний недолік відомих методів, було визначено використання навчальних вибірок або словників, які підбираються залежно від користувачів, що негативно впливає на масштабованість застосування методів. Запропоновано метод збільшення стійкості паролів, який базується на використанні слів, словотворів або словосполучень, які вводять користувачі, та їх подальшої модифікації. Запропоновані модифікації ґрунтуються на таблиці замін символів, яку пропонується формувати перед застосуванням методу. Зокрема, у цьому дослідженні було здійснено формування цієї таблиці на основі опитування користувачів. Описано спосіб, в якому було враховано отримані результати опитування під час реалізації замін символів. Для покращення гнучкості застосування методу було передбачено параметр керування — ймовірність модифікації певного символу з рядка, запропонованого користувачем як пароль. Наведено алгоритм, який дозволяє реалізувати запропонований метод. З метою обґрунтування здійсненності було описано розроблений платформонезалежний програмний засіб, який реалізує запропонований метод. Наведено результати тестування засобу. На основі аналізу наведених результатів продемонстровано особливості методу та вплив таблиці замін на вихідну множину потенційних паролів, отриманих внаслідок роботи застосунку. З проведеного дослідження було зроблено висновки та окреслено перспективи подальшого розвитку цього дослідження.</p> Баришев Юрій Володимирович; Чайкін Михайло Михайлович, Кохан Олександр Володимирович Авторське право (c) 2022 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/655 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВІДГУКІВ НА ОСНОВІ КВАЛІМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ«THE VALUE OF OPINION» https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/652 <p>В статті розглянуто актуальність темиоцінювання якості відгуків на основі кваліметричного методу в 2022 році в рамках розвитку маркетплейсів, де значна доля покупок відбувається після аналізу відгуків.Оцінювання якості може використовуватись для покращення якості рекомендаційних систем.</p> <p>Для досліджень використовується найбільша база даних за відгуками в Україні на платформі для пошуку автомобілів в Україні – Automoto.ua.</p> <p><strong>Мета дослідження</strong> полягає в оцінці та покращенні якості відгуків, систематизації параметрів якості аналізу відгуків для використання в рамках розробки рекомендаційних систем на підставі кваліметричного методу та засобів. Наявне наукове обґрунтування в рамках оцінювання якості відгуків на основі кваліметричного підходу аналізу відгуків, яке є фундаментом для алгоритму рекомендацій автомобілів на основі “думки” користувача – “The Value of Opinion” та запровадження кваліметричного методу «Циклограма якості відгуків “The Value of Opinion”».</p> <p><strong>Наукова задача</strong> включає: налаштування автоматизованого збору відгуків про автомобілі в одну базу даних (парсинг),систематизацію показників якості відгуків на підставі кваліметричного методу в рамках парсингу; розробку нових показників якості відгуків на підставі кваліметричного підходу;оцінювання якості відгуків; висновок про раціональність використання показника “The Value of Opinion” для розробки рекомендаційних систем колаборативної фільтрації, яка включає оцінку “думки” користувача.</p> <p>Охарактеризовано доцільність використання кваліметричного методу оцінювання якості відгуків. Описана важливість аналізу відгуків про автомобілі. Розглянуто використання Machine Learning технології обробки відгуків в рамках поставленої задачі.</p> <p>В науковій роботі розглянуто новий кваліметричний підхід до вимірювання якості відгуків як частини даних, на яких будуть базуватись алгоритми рекомендацій сучасних рекомендаційних систем.&nbsp; Запропонована система оцінювання якості відгуків у форматі «Циклограма якості відгуків “The Value of Opinion”» має набір із восьми показників якості відгуків про автомобіль. Описано важливість дослідження для бізнес-задач. Сформовані висновки та фінальні заключення по науковій роботі.</p> Кучерук Володимир Юрійович; Глушко Михайло Васильович Авторське право (c) 2022 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/652 Thu, 01 Sep 2022 00:00:00 +0300 ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ РЕСУРСОЦІННИХ КОМПОНЕНТІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/653 <p>Протягом 2013 – 2018 рр. поширеність переробки та повторного використання твердих побутових відходів в Україні збільшилася майже в півтора рази. Один із пунктів Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною обумовлює актуальність дослідження системи управління твердими побутовими відходами. Тому визначення регресійної залежності, що описує динамiку поширеності вилучення відсортованих ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів у Вінницькій області для вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами є актуальною науково-технічною задачею.</p> <p>Метою дослідження є визначення за допомогою регресійного аналізу залежності, що описує динамiку поширеності вилучення відсортованих ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів у Вінницькій області для вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами. Під час дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором найбільш адекватного виду функції із 16-ти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівняння регресії здійснювалось методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір.</p> <p>Отримано адекватну регресійну залежність, що описує динаміку поширеності вилучення відсортованих ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів у Вінницькій області. Побудовано графічну залежність, що описує динаміку поширеності вилучення відсортованих ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів у Вінницькій області та дозволяє наочно проілюструвати цю динаміку, показати достатню збіжність теоретичних та фактичних результатів. Встановлено, що протягом 2014 – 2020 рр. поширеність вилучення відсортованих ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів у Вінницькій області зростала за степеневою залежністю. Спрогнозовано, що поширеність вилучення відсортованих ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів у Вінницькій області за наявних темпів зростання може досягти рівня 70% у 2027&nbsp;році.</p> Березюк Олег Володимирович; Лемешев Михайло Степанович Авторське право (c) 2022 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/653 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОШИРЕНОСТІ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/654 <p>Об’єктом дослідження у роботі є будівельні відходи, щорічний обсяг яких в Україні складає майже 1&nbsp;млн.&nbsp;т., а приріст зайнятих земельних площ – 50 тис. га. У світовій практиці близько 90 % відходів будівництв підлягають переробці та повторному використанню. Тому прогнозування поширеності повторного використання будівельних відходів в різних країнах світу від основних параметрів впливу з метою розробки стратегії поводження з будівельними відходами є актуальною науково-технічною задачею. Проведено дослідження поширеності повторного використання будівельних відходів в різних країнах світу плануванням експерименту другого порядку методом Бокса-Уілсона за допомогою ротатабельного центрального композиційного планування застосовуючи розроблене програмне забезпечення, що захищене свідоцтвом на твір.</p> <p>Метою дослідження є визначення регресійної моделі прогнозування поширеності повторного використання будівельних відходів в різних країнах світу від основних параметрів впливу. Отримано регресійну залежність прогнозування поширеності повторного використання будівельних відходів від основних параметрів впливу: щільність населення країни, величина валового внутрішнього продукту на душу населення, індекс розвитку людського потенціалу, середня географічна широта країни. Встановлено, що за критерієм Фішера гіпотезу про адекватність отриманої регресійної моделі можна вважати правильною з 95%-ю достовірністю. Коефіцієнт кореляції склав 0,99934, що свідчить про достатню достовірність одержаних результатів. Отримана регресійна залежність може бути використана під час розробки стратегії поводження з будівельними відходами. Встановлено, що серед факторів впливу, які розглядалися, найбільше на поширеність повторного використання будівельних відходів впливає величина валового внутрішнього продукту на душу населення, а найменше – середня географічна широта країни. Побудовано поверхні відгуків цільової функції&nbsp;–&nbsp;поширеності повторного використання будівельних відходів та їхні двомірні перерізи в площинах параметрів впливу.</p> Березюк Олег Володимирович; Фіник Ірина Валеріївна Авторське право (c) 2022 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/654 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0300