Наукові праці Вінницького національного технічного університету https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci <p>Журнал «Наукові праці Вінницького національного технічного університету» є науковим виданням, визнаним ВАК України як фахове видання у галузі технічних наук.</p> <p>Журнал виходить 3-ма мовами&nbsp;у on-line версії.</p> <p>Він публiкує статтi, якi мiстять новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, матеріали міжнародних науково-технічних конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.</p> uk-UA praci_vntu@vntu.edu.ua (Петро Дем'янович Лежнюк) irvc.vntu@gmail.com (ІРВЦ ВНТУ) Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0300 OJS 3.1.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ВПЛИВ УРАХУВАННЯ ОПОРІВ КОНТАКТНИХ З'ЄДНАНЬ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ КОМУТАЦІЙНИХ АПАРАТІВ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/526 <p>Стаття присвячена проблемі впливу основних схемних і режимних параметрів устаткування й цехових мереж, що впливають на значення еквівалентного опору низьковольтних мереж промислових підприємств. Розглянуто умови, за яких неврахування опорів контактних з'єднань комутаційних апаратів не призводить до значної похибки під час визначення еквівалентного опору мережі 0,4 кВ.</p> Олена Іванівна Грачова; Андрій Владиславович Шагідуллін ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/526 Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0300 РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ І ПРОГРАМ ШВИДКОДІЙНИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ РЕЖИМІВ РОБОТИ ВЕЛИКИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ (ЕЕС) І ЕНЕРГООБ'ЄДНАНЬ (ЕО) ДЛЯ ТРЕНАЖЕРІВ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/529 <p>Розглянуто актуальні питання розробки алгоритмів і програм швидкодійних методів розрахунку режимів роботи великих енергосистем (ЕЕС) і енергооб'єднань (ЕО) для використання в дистанційних режимних тренажерах персоналу підстанцій і ЕЕС. Для розрахунку режимів використано сучасні віртуальні технології й розподілене середовище моделювання. Наведено наочний приклад використання розробленого тренажера для тренажерної підготовки персоналу.</p> Віктор Олександрович Гурєєв ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/529 Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0300 ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЯВИ ЕКСТРЕМУМУ НА ГРАФІКУ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СТАТИКИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА СТРУМУ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/530 <p>Здійснено обґрунтування появи екстремуму на графіку математичної моделі статики вимірювального трансформатора струму й показано, що після досягнення екстремуму вихідна характеристика такого трансформатора має спадний характер, через це одним і тим же значенням струму в його вторинній обмотці відповідають різні значення струму в первинній обмотці.</p> Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін; Яна Вікторівна Хом’юк ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/530 Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0300 ОПТИМАЛЬНА ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМУМУ ЕНЕРГІЇ ПРИСКОРЕННЯ СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ НАПОРУ ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСУ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/531 <p>Запропоновано метод оптимізації процесу керування напором гідравлічної мережі на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій, що дозволяє отримати бажану динамічну точність відпрацювання заданої траєкторії в умовах дії параметричних і координатних збурень.</p> Микола Якович Островерхов; Микола Петрович Бурик ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/531 Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0300 МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ У СКЛАДНОЗАМКНЕНИХ МЕРЕЖАХ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/532 <p>Розглянуто проблеми оптимізації режиму роботи системи електропостачання міського району напругою 6(10) кВ шляхом знаходження оптимальної точки ділення мережі із двостороннім живленням за умови забезпечення якісного й надійного електропостачання споживачів.</p> Олег Васильович Федоров; Тимур Абдулайович Мусаєв ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/532 Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0300 ДВОТАКТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ СТРУМ–СТРУМ І НАПРУГА–СТРУМ ІЗ КОМУТАЦІЄЮ ВИХІДНОГО СИГНАЛУ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/533 <p>У статті розглянуто двотактні перетворювачі струм-струм і напруга-струм із комутацією вихідного сигналу. Обґрунтовано актуальність і практичну доцільність створення перетворювачів цього типу для розширення функціональних можливостей за рахунок здатності додатково здійснювати високоточну швидкодійну комутацію сигналів. Запропоновано і проаналізовано схеми двотактних перетворювачів струм-струм і напруга-струм із комутацією вихідного сигналу. Проаналізовано динамічні похибки, які виникають у процесі перемикання діодного ключа, для чого створено й розраховано його математичну модель. Адекватність моделі підтверджено результатами моделювання. Надано інженерні рекомендації щодо схемотехнічної реалізації зазначених двотактних перетворювачів струм-струм і напруга-струм із комутацією вихідного сигналу.</p> Олексій Дмитрович Азаров, Самоїл Шулімович Кацив; Максим Романович Обертюх ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/533 Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0300 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ЗЛОВЖИВАНЬ НА ПЛАТФОРМІ PROZORRO https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/534 <p>У роботі показано можливості аналізу онлайн-закупівель на платформі ProZorro методами інтелектуального аналізу даних із метою виявлення поведінки компаній та характеристик, за якими можна встановити наявність змови та неправомірної діяльності під час участі в онлайн-торгах.</p> Наталія Володимирівна Кузнєцова ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/534 Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0300 ВИБІР ІНФОРМАТИВНИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОПЕРАТОРА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ РУХЛИВОСТІ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/535 <p>У статті розглянуто способи визначення функціонального стану оператора за фізіологічними показниками. Наведено оцінку інформативності та впливу фізіологічних показників на функціональний стан оператора. Представлено практичну реалізацію нового підходу до оцінювання функціонального стану оператора. Наведено вимоги до обладнання: давачам і первинним перетворювачам біомедичним (фізіологічним).</p> Дмитро Миколайович Барановський; Іван Олександрович Криворучко, Марина Василівна Московко, Сергій Макарович Злепко, Сергій Васильович Тимчик ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/535 Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0300 ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА, МОДУЛЯ ЗСУВУ Й МЕЖІ ПРУЖНОСТІ СИСТЕМ Al-Cu ТА Al-Cu-Zn ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МІКРОТВЕРДОСТІ Й МЕХАНІЧНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/525 <p><em>У</em> <em>роботі оцінено модуль нормальної пружності E (модуль Юнга), модуль зсуву G й межу пропорційності (пружності) σ<sub>пр</sub> для алюмінієвих сплавів Al-2%Cu, Al-4%Cu, Al-4%Cu-1%Zn і Al-4%Cu-6%Zn за допомогою методів мікротвердості й механічної спектроскопії, що дозволяє широко їх застосовувати для отримання стандартних, а також спеціальних механічних характеристик матеріалів.</em></p> Михайло Вікторович Лисий; Анатолій Іванович Білюк, Наталія Сергіївна Кравчук, Анатолій Анатолійович Білюк ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/525 Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0300