ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

  • Теймураз Луарсабович Кацадзе Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: електроенергетична система, неоднорідність, прийняття рішень, оптимізація, інтелектуальний пошук, генетичний алгоритм

Анотація

Стаття присвячена дослідженню можливості використання апарату генетичних алгоритмів у розв’язанні задач оптимізації режимів неоднорідних електричних мереж. Запропонована математична модель прийняття рішень щодо раціонального регулювання режимів електроенергетичних систем з високим ступенем неоднорідності мереж.

Біографія автора

Теймураз Луарсабович Кацадзе, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
к. т. н., доцент кафедри електричних мереж та систем

Посилання

1. Холмский В. Г. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей. / В. Г. Холмский. – М.: Высшая школа, 1975. – 280 с.

2. Сулейманов В. М. Електричні мережі та системи: підручн. / В. М. Сулейманов, Т. Л. Кацадзе. – Київ: НТУУ «КПІ», 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-622-300-8.

3. Поспелов Г. Е. Потери мощности и энергии в электрических сетях / Г. Е. Поспелов, Н. М. Сыч ; под ред.
Г. Е. Поспелова. – Москва: Энергоиздат, 1981. – 216 с

4. Железко Ю. С. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических системах /
Ю. С. Железко, А. В. Артемьев, О. В. Савченко. – Москва: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 280 с. –
ISBN 5-93196-364-6.

5. Экономия энергии в электрических сетях / [И. И. Магда, С. Я. Меженный, В. Н. Сулейманов и др.] ; под ред. Н. А. Качановой и Ю. В. Щербины. – К.: Технік, 1986. – 167 с.

6. Лежнюк П. Д. Оптимальне керування потоками потужності і напругою у неоднорідних електричних мережах / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 188 с.

7. Кузнецов В. Г. Оптимизация режимов электрических сетей / В. Г. Кузнецов, Ю. И. Тугай, В. А. Баженов. – К.: Наукова думка, 1992. – 216 с.

8. Кацадзе Т. Л. Принятие оптимальных проектных решений по развитию электроэнергетических систем/
Т. Л. Кацадзе // Материалы III ежегодной Международной научно-практической конференции "Повышение эффективности энергетического оборудования - 2013", Москва. – 2013. – Том 1. – С. 257 – 274.

9. Бондарев В. Н. Искусственный интеллект: учеб. пособ. / В. Н. Бондарев, Ф. Г. Аде. – Севастополь : Изд-во Севастоп. нац. техн. ун-та, 2002. – 616 с.

10. Holland J. H. Adaptation in natural and artificial systems. An introductory analysis with application to biology, control, and artificial intelligence / J. H. Holland. – London: Bradford book edition, 1992 – 211 p.

11. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности /
[Г. К. Вороновский, К. В. Махотило, С. Н. Петрашев, С. А. Сергеев]. – Х.: ОСНОВА, 1997. – 112 с.

12. Субботін С. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей: Монографія / С. О. Субботін, А. О. Олійник, О. О. Олійник ; під заг. ред.
С. О. Субботіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 375 с.

13. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечёткие системы: пер. с польского /
Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 452 с.

14. Гладков Л. А. Генетические алгоритмы: учебн. пособие / Л. А. Гладков, В. В. Курейчик, В. М. Курейчик ; под ред. В. М. Курейчика. – Ростов-на-Дону: ООО «Ростиздат», 2004. – 400 с.

15. Кацадзе Т. Л. Применение аппарата генетических алгоритмов для принятияпроектных решений по развитию электроэнергетических систем / Т. Л. Кацадзе, В. Н. Сулейманов, В. А. Баженов // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2013. – № 2. – С. 58 – 65.
Опубліковано
2016-06-03
Як цитувати
[1]
Т. Кацадзе, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ, НПВНТУ, № 1, Чер 2016.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.