Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Керівництво для авторів

Завантажити у форматі PDF

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ
до журналу “Наукові праці Вінницького національного технічного університету”

Обсяг публікації — не менше 5 і не більше 10 сторінок тексту (до 20 000 знаків).

Відповідно до постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року в кожній статті повинні бути такі обов'язкові елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших робіт у даному напрямку.

 

Стандарти набору:

Розмір шрифту — 12;

Міжрядковий інтервал — мінімум 14;

Шрифт — Time New Roman;

Формат сторінки — А4;

Параметри сторінки — усі поля по 2 см.

Тексти, таблиці — набираються у Microsoft Word.

Мови публікацій — українська, російська, англійська.

 

Під час створення статті використовуйте зразок оформлення.

 

Стаття повинна бути надрукована на одній стороні аркушів. На звороті кожної сторінки по центру олівцем вказуються прізвища авторів.

Формули — написані в програмі Equation Editor 3.0 або MathType 5.0 Equation. Стилі “грецькі” та “символ” набирати шрифтом Symbol, всі інші – Time New Roman, стиль “змінна” зробити курсивом, “матриця-вектор” – напівжирним.

Параметри форматування формул

Елемент

Розмір

Обычный

12 pt

Крупный индекс

8 pt

Мелкий индекс

6 pt

Крупный символ

16 pt

Мелкий символ

10 pt

 

Перелік літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і подається загальним списком у кінці статті. Список складається за чергою посилань у тексті (а не за абеткою).

У тексті статті посилання на літературу вказуються у квадратних дужках (наприклад, [1, 2] ). Посилання на ще не опубліковані праці не допускаються.

Приклади бібліографічнихпосилань:

 1. Економічна ефективність теплонасосних станцій для систем теплопостачання [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, О. В. Шевченко // Наукові праці ВНТУ. – 2011. – №4. – Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/1406/1004.

 2. Басок Б. И. Анализ экономической эффективности при реализации теплонасосных систем для теплоснабжения / Б. И. Басок, Т. Г. Беляева, А. А. Рутенко, А. А. Лунина // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 4. – С. 56 – 63.

Для статей з переліку посилань, які мають ідентичні варіанти українською, російською або англійською мовами робити посилання на версію, що відповідає мові статті.

Після переліку літературних джерел, пропустивши один рядок, наводиться довідка про авторів, яка містить окремо для кожного з авторів:

прізвище, ім'я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву підрозділу (кафедри) та організації, поштову адресу, особисту контактну інформацію (телефони, факс, e-mail, адресу www сайту).

 

До статті додаються:

 • вихідні електронні матеріали — крім одного роздрукованого примірника, текст статті у форматі doc або docx;

 • довідка про проведення експертизи в одному примірнику;

 • текстовий файл з такою структурою:

10 Мова тексту статті (укр., рос., англ.)

Елементи бібліографічного опису українською мовою:

11 1-й автор (прізвище та ініціали)

12 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали) . . .

13 Назва статті

14 Кількість бібліографічних посилань

15 Реферат (анотація) (без абзаців)

16 Ключові слова (до 200 символів з пробілами)

Елементи бібліографічного опису російською мовою:

21 1-й автор (прізвище та ініціали)

22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали) . . .

23 Назва статті

25 Реферат (анотація) (без абзаців)

26 Ключові слова (до 200 символів з пробілами)

Елементи бібліографічного опису англійською мовою:

31 1-й автор (прізвище та ініціали)

32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали) . . .

33 Назва статті

35 Реферат (анотація) (без абзаців)

36 Ключові слова (до 200 символів з пробілами)

Приклад

10 рус

11 Антонов В.О.

12 Железняк О.О., Завізіон О.В.

13 Опис гравітаційного потенціалу тіл обертання

14 5

15 Проаналізовано можливість задання зовнішнього гравітаційного потенціалу вісесиметричного тіла потенціалом неоднорідного стрижня...

16 гравітаційний потенціал, вісесиметричне тіло

21 Антонов В.А.

22 Железняк О.А., Завизион О.В.

23 Описание гравитационного потенциала тел вращения

25 Проанализирована возможность представления внешнего гравитационного потенциала осесимметричного тела потенциалом неоднородного стержня...

26 гравитационный потенциал, осесимметричное тело

31 Antonov V.A.

32 Zheleznyak O.A., Zavizion O.V.

33 Description of the gravitational potential of bodies of revolution

35 Possibility of description of external gravitational potential of axially symmetric body with the potential of inhomogeneous pivot is analyzed...

36 gravitational potential, axially symmetric body

 

СТРУКТУРА СТАТТІ ТА ВІДПОВІДНІ СТИЛІ (у дужках назва стилю)

УДК 631.514 (УДК)

В. А. Антонов, д. т. н., проф.; О. В. Петров, к. т. н., доц.; О. В. Гушок (Ім’я)

ОПИС ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТІЛ ОБЕРТАННЯ (ЗАГОЛ. СТАТТІ)

 

< Текст анотації мовою статті >   (Анотація)

Ключові слова: . . .

 

< Текст статті > (Підзагол. 1, Підзагол. 2, Body text, Після формули, Теорема)

Таблиця 1 (№ таблиці)

Заголовок таблиці (Загол. таблиці)

(табл. текст)

(табл. текст)

(табл. текст)

(табл. текст)

 


Рис. 1 (Підпис рис.)

 

(форм. з номером) (1)

(табуляція) (табуляція)

(формула)

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ)

1. Міроненко В. П. Определение цвета ... — М: ....(Літ. текст)

 

(Довідка про авторів)

Антонов Віктор Артемович — завідувач кафедри опору матеріалів та прикладної механіки.

Вінницький національний технічний університет;     (Вінницький нац. тех. ун.)

 

Петров Олег Вікторович — доцент кафедри фізики.

Вінницький національний педагогічний університет ім Коцюбинського;

 

Гушок Олег Володимирович — аспірант кафедри машинобудування.

Вінницький державний сільськогосподарський інститут.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.