МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ ОПТИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ РІДИНИ

  • Володимир Степанович Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Володимирович Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • Олена Миколаївна Ільченко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: фотодіод, оптичне випромінювання, рівень рідини, повний опір, транзисторні структури з від’ємним опором, математична модель

Анотація

Показано можливість перетворення оптичної потужності на основі автогенераторного пристрою, який складається з транзисторних структур з від’ємним опором, і в якому фоточутливим елементом є фотодіод. Отримані аналітичні залежності вольт-амперної характеристики та функції перетворення, які можуть бути використані для інженерного розрахунку параметрів перетворювачів оптичної потужності.

Біографії авторів

Володимир Степанович Осадчук, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор кафедри електроніки
Олександр Володимирович Осадчук, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри радіотехніки
Олена Миколаївна Ільченко, Вінницький національний технічний університет
аспірантка, кафедра електроніки

Посилання

1. Хансуваров К. И. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня жидкости, газа и пара: учебное
пособие для техникумов / К. И. Хансуваров, В. Г. Цейтлин – М.: Издательство стандартов, 1990. – 287 с.

2. Патент CША № 7161165В2, МПК5 G01F 23/292. Optical transducer for continuously determining liquid level/
Alvin R. Wirthlin. – № 10/886174; Заявл. 07.07.2004; Опубл. 09.01.2007.

3. Осадчук А. В. Фоточувствительные преобразователи на основе структур с отрицательным сопротивлением:
моногр. / А. В. Осадчук – Винница: Континент, 1998. – 130 с.

4. Новицкий П. В. Цифровые приборы с частотными датчиками. / Новицкий П. В., Кноринг В. Г., Гутников В.
С. – Л.: Энергия, 1970. – 424 с.

5. Осадчук О. В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних стурктур з від’ємним
опором. / О. В. Осадчук – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 302 с.

6. Разевиг В. Д. Применение програм P-CAD и PSPICE для схемотехнического моделирования на ПЭВМ.
Выпуск 2. Модели компонент аналоговых устройств / В. Д. Разевиг. – М.: Радио и связь, 1992. – 72 с.
Як цитувати
[1]
В. Осадчук, О. Осадчук, і О. Ільченко, МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ ОПТИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ РІДИНИ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.