КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРОКОМПРЕСІЙНИХ ТЕПЛОНАСОСНИХ СТАНЦІЙ ІЗ КОГЕНЕРАЦІЙНИМ ПРИВОДОМ

  • Ольга Павлівна Остапенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: комплексна оцінка, енергетична ефективність, теплонасосна станція, безрозмірний критерій енергетичної ефективності, когенераційний привод

Анотація

Запропоновано підхід із комплексного оцінювання енергетичної ефективності парокомпресійних теплонасосних станцій (ТНС) із когенераційним приводом з урахуванням комплексного впливу змінних режимів роботи ТНС, пікових джерел теплоти ТНС, джерел приводної енергії ТНС різних рівнів потужності, з урахуванням втрат енергії під час генерування, постачання й перетворення електричної енергії.

Біографія автора

Ольга Павлівна Остапенко, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики

Посилання

1. Ткаченко С. Й. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання. Монографія /
С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 176 с.

2. Баласанян Г. А. Ефективність перспективних інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації малої потужності (теоретичні основи, аналіз, оптимізація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика» / Баласанян Геннадій Альбертович. – Одеса, 2007. – 36 с.

3. Билека Б. Д. Экономичность когенерационных и комбинированных когенерационно-теплонасосных уста-новок с газопоршневыми и газотурбинными двигателями / Б. Д. Билека, Р. В. Сергиенко, В. Я. Кабков // Авиа-ционно-космическая техника и технология. – 2010. – № 7 (74). – С. 25 – 29.

4. Никитин Е. Е. Технико-экономическая эффективность воздушных тепловых насосов с приводом от газо-поршневых когенерационных установок в системах горячего водоснабжения / Е. Е. Никитин // Энерготехноло-гии и ресурсосбережение. – 2011. – № 4. – С. 19 – 24.

5. Сафьянц С. М. Исследование схемы источника теплоэлектроснабжения с регулированием нагрузок на ба-зе использования тепловых насосов / С. М. Сафьянц, Н. В. Колесниченко, Т. Е. Веретенникова // Промышленная теплотехника. – 2011. – Т. 33, № 3. – С. 79 – 85.

6. Енергетична ефективність парокомпресійних теплових насосів з електричним та когенераційним приво-дами [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, В. В. Лещенко, Р. О. Тіхоненко // Наукові праці ВНТУ. – 2014. – № 4. – Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3821/5562.

7. Енергетичні переваги застосування парокомпресійних теплових насосів з електричним та когенераційним приводами [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, В. В. Лещенко, Р. О. Тіхоненко // Наукові праці ВНТУ. – 2015. – № 1. – Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3976/5776.

8. Остапенко О. П. Перспективи застосування теплонасосних станцій в Україні / О. П. Остапенко, О. В. Ше-вченко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: науково-технічний збірник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 2011. – № 2. – С. 132 – 139.

9. Економічна ефективність теплонасосних станцій для систем теплопостачання [Електронний ресурс] /
О. П. Остапенко, О. В. Шевченко // Наукові праці ВНТУ. – 2011. – №4. – Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/1406/1004.

10. Енергетичний, екологічний та економічний аспекти ефективності теплонасосних станцій на природних та промислових джерелах теплоти [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, О. В. Бакум, А. В. Ющишина // Наукові праці ВНТУ. – 2013. – № 3. – Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/viewFile/3040/4626‎.

11. Енергетична ефективність теплонасосних станцій з різними джерелами теплоти за умови змінних режи-мів роботи [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, О. В. Шевченко, О. В. Бакум // Наукові праці ВНТУ. – 2013. – № 4. – Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3448/5066.

12. Енергоекологічна ефективність теплонасосних станцій на природних та промислових джерелах теплоти за умови змінних режимів роботи [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, І. О. Валігура, А. Д. Коваленко. // Наукові праці ВНТУ. – 2013. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3033/4605.
Опубліковано
2015-11-17
Як цитувати
[1]
О. Остапенко, КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРОКОМПРЕСІЙНИХ ТЕПЛОНАСОСНИХ СТАНЦІЙ ІЗ КОГЕНЕРАЦІЙНИМ ПРИВОДОМ, НПВНТУ, № 3, Лис 2015.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.