ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПІДТРИМУВАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛІВ АВТОМОБІЛІВ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автор(и)

  • Андрій Павлович Поляков Вінницький національний технічний університет
  • Олена Михайлівна Плахотник Вінницький національний технічний університет
  • В’ячеслав Йосипович Нагачевський Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка
  • Микола Сергійович Гречанюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

система технічного обслуговування та ремонту, роботоздатність, надійність, параметр потоку відмов, імовірність безвідмовної роботи

Анотація

Визначено параметри математичної моделі процесу підтримування працездатності системи живлення дизелів автомобілів під час експлуатації, на основі статистичних даних отримано залежності параметра потоку відмов від напрацювання і терміну експлуатації та обґрунтовано закон розподілу ймовірності безвідмовної роботи системи живлення дизелів автомобілів КамАЗ-5320.

Біографії авторів

Андрій Павлович Поляков, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, декан факультету автомобілів та їх ремонту і відновлення

Олена Михайлівна Плахотник, Вінницький національний технічний університет

аспірант

В’ячеслав Йосипович Нагачевський, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

ад’юнкт

Микола Сергійович Гречанюк, Вінницький національний технічний університет

аспірант

Посилання

1. Кузнецов Е. С. Управление технической эксплуатацией автомобилей. – 2-е изд., перераб. и доп. /
Е. С. Кузнецов – М.: Транспорт, 1990. – 272 с.

2. Говорущенко Н. Я. Новая методика нормирования расхода топлива транспортних машин (метод четырех КПД)
/ Н. Я. Говорущенко, С. И. Кривошапов // Автомобильный транспорт: Сб. научн. тр.–Харьков: ХНАДУ. – 2004. –
Вып.15. – С. 31 – 34.

3. Говорущенко Н. Я. Развитие диагностики и технической кибернетики на автомобильном транспорте /
Н. Я. Говорущенко, В. Н. Варфоломеев // Вестник ХНАДУ: Сб. научн. тр. – Харьков: ХНАДУ. – 2004. – Вып. 24. – С.
46 – 49.

4. Бажинов А. В. Ресурсно-энергетический метод оценки жизненного цикла транспортных машин /
А. В. Бажинов // Вестник ХНАДУ. – 2003. – Вып. 22. – С.102 – 104. – ISBN 966-303-025-9

5. Кравченко О. П. Наукові основи управління ефективністю експлуатації автомобільних поїздів: автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту" / Кравченко
Олександр Петрович; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля та Харків. нац. автомоб.-дорожн. ун-т. – Харків,
2007. – 31 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 26 – 29.

6. Степанов О. В. Підвищення надійності автосамоскидів, що працюють на породних відвалах: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту" / Степанов
Олексій Вікторович; Харків. нац. автомоб.-дорожн. ун-т. – Харків, 2008. – 21 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 – 19.

7. Болотин В. В. Ресурс машин и конструкций / В. В. Болотин. – М.: Машиностроение, 1990. – 448 с. –
ISBN 5-217-00840-7

8. Поляков А. П. Методика прогнозування технічного стану систем автомобіля / А. П. Поляков,
О. М. Плахотник // Вісті автомобільно-дорожнього інституту. – 2009. – № 1(8). – С. 82 – 86.

9. Плахотник О. М. Реалізація методики підтримування автомобіля у працездатному стані під час експлуатації /
О. М. Плахотник // Автомобільний транспорт. – 2009. – № 24. – С. 98 – 103.

10. Погожев И. Б. Оценка отклонений потока отказов в аппаратуре многоразового использования от
пуассоновского потока // Кибернетику на службу коммунизму. – М., 1974. – Т. 2. – С. 228 – 246.

11. Колмогоров А. Н. Число попаданий при нескольких независимых выстрелах и общие принципы оценки
эффективности системы стрельбы, Труды математического института им. В. А. Стеклова /
А. Н. Колмогоров, 1945, т. XII

12. Поляков А. П. Методика визначення аналітичної залежності параметра потоку відмов на зразках БТОТ від
напрацювання і терміну перебування їх в експлуатації / А. П. Поляков, О. Г. Чепак, Я. Р. Карабін / Труды НАОУ №
49. – 2004. – С.288 – 292.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 23

Як цитувати

[1]
А. П. Поляков, О. М. Плахотник, В. Й. Нагачевський, і М. С. Гречанюк, «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПІДТРИМУВАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛІВ АВТОМОБІЛІВ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лис 2011.

Номер

Розділ

Машинобудування та транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають