ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕПЛООБМІНУ В ЖАРОТРУБНОМУ ВОДОГРІЙНОМУ КОТЛІ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

  • Лілія Анатоліївна Боднар Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Вікторович Степанов Вінницький національний технічний університет
  • Роман Едуардович Бойчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інтенсифікація теплообміну, котел, коефіцієнт тепловіддачі

Анотація

Проаналізовано напрямки розвитку котельної техніки малої потужності. Розглянуто сучасні
способи інтенсифікації теплообміну у водогрійних котлах малої потужності. Проаналізовано
результати експериментів. Обґрунтовано методи теплового розрахунку водогрійних котлів малої
потужності.

Біографії авторів

Лілія Анатоліївна Боднар, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри
теплоенергетики

Дмитро Вікторович Степанов, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
теплоенергетики

Роман Едуардович Бойчук, Вінницький національний технічний університет
студент інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Басок Б. И. Численное моделирование процессов аэродинамики в топке водогрейного котла со вторичным
излучателем / Б. И. Басок., В. Г. Демченко, М. П. Мартыненко // Промышленная теплотехника. – 2006. – № 1. –
С. 17 – 22.

2. Гришкова А. В. Уменьшение выбросов оксидов азота от водогрейных котлов путем внесения в топку
промежуточного излучателя с оптимальными параметрами / А. В. Гришкова, Б. М. Красовский, А. Ю. Ракитин
// Промышленная энергетика. – 2004. – № 5. – С. 32 – 33.

3. Петриков С. А. Прогрессивные способы интенсификации теплообмена в отопительных котлах /
С. А. Петриков, Н. Н. Хованов // Промышленная энергетика. – 2003. – № 12. – С. 18 – 22.

4. Шахлина Н. А. Интенсификация теплообмена в газотрубных котлах с использованием профилированных
поверхностей теплообмена : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.14.04
“Промышленная теплоэнергетика” / Н. А. Шахлина. – Екатеринбург, 2007. – 20 с.

5. Колядин Е. А. Исследование и научное обоснование интенсификации теплообмена в судовых газотрубных
утилизационных котлах : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.08.05 “Судовые
энергетические установки и их элементы ( главные и вспомогательные”/ Е. А. Колядин. – Астрахань, 2007. – 20
с.

6. Investigation of turbulators for fire tube boilers using exergy analysis [Електронний ресурс] / Betul Ayhan //
Turkey Journal engineering environmental science. – 2001. – №5. – Р. 249 – 258. – Режим доступу до журн. :
http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/toc.php?dergi=muh&yilsayi=2001/4.

7. Neshumayev D. Experimental investigation of various turbulator inserts in gas-heated channels / D.
Neshumayev, A. Laid, T. Tiikma // Experimental Thermal and Fluid Science. – 2004. – vol. 28(8). – Р. – 877 – 886.

8. Experimental and numerical investigation of combined heat transfer augmentation technique in gas-heated
channels. In: Proceedings of the 4th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and
Thermodynamics, 18 – 23 Sept. [Електронний ресурс] / D. Neshumayev, T. Tiikma // Cairo, Egypt. – 2005. – Режим
доступу: https://www.etis.ee/portaal/publicationInfo.aspx?PubVID=17&LanguageVID=2&FullTranslate=false.

9. Neshumayev D. Radiation Heat Transfer of Turbulator Inserts in Gas Heated Channels / D. Neshumayev,
T. Tiikma, // Heat Transfer Research. – 2008. – vol. 39 (5). – P. 403 – 412.

10. Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт: Методи випробування і контролю
теплотехнічних показників : ДСТУ 3948–2000. – [Чинний від 2001-01-01]. – К. : Держстандарт України, 2000.
— 33 с.

11. Пат. 19637 Україна, МПК7 F 28 F 1/00. Вставка для теплообмінної труби / Ткаченко С. Й., Степанов Д.
В., Боднар Л. А. заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. – № u200607988; – заявл.
17.07.06.; опубл.15.12.06.; Бюл. № 12.

12. Степанов Д. В. Експериментальні дослідження інтенсифікованого теплообміну в жаротрубному
водогрійному котлі / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар // Вісник Вінницького політехнічного
інституту. – 2008. – № 2. – С. 44 – 47.

13. Тепловой расчет котлоагрегатов (нормативный метод). – СПб: НПО ЦКТИ, 1998. – 256 с.

14. Yrjola J. Modelling and experimental studies on heat transfer in the convection section of a biomass boiler /
J. Yrjola., J. Paavilainen // Int. J. Energy Research. – 2006. – vol 30 (12) – P. 939 – 953.

15. Modelling and experimental study on wood chips boiler system with fuel drying and with different heat
exchangers. Doctoral Dissertation [Електронний ресурс] / J. Yrjola // Helsinki University of Technology. Department
of Mechanical Engineering. Laboratory of Applied Thermodynamics. Режим доступу до дисертації
http://lib.tkk.fi/Diss/2006/isbn9512284391/isbn9512284391.pdf.

16. Neshumayev D., Tiikma T. Radiation heat transfer of turbulator inserts in gas heated channels / D.
Neshumayev, T. Tiikma // Heat Transfer Research. – 2008. – vol. 39(5). – P. 403 – 412.

17. Исаченко В. П. Теплопередача / Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. – Энергоиздат, 1981. –
412 с.
Як цитувати
[1]
Л. Боднар, Д. Степанов, і Р. Бойчук, ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕПЛООБМІНУ В ЖАРОТРУБНОМУ ВОДОГРІЙНОМУ КОТЛІ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.