БІОГАЗОВА УСТАНОВКА ІЗ СИСТЕМОЮ ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ КОНТУРІВ

  • Станіслав Йосипович Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Ольга Юріївна Бочкова Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Дмитрівна Степанова Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: біореактор, складна суміш, двофазні потоки, високов’язкі рідини, ерліфтний метод, біогазова установка, термостабілізація, енергоефективність

Анотація

Проаналізовано проблеми термостабілізації і перемішування в біогазовій установці (БГУ) з  урахуванням особливостей життєдіяльності метаноутворювальних бактерій. Запропоновано і проаналізовано ерліфтний метод організації циркуляції в системі, що забезпечує рівномірне підведення теплоти й перемішування з урахуванням мікробіологічних особливостей анаеробного процесу. 

Біографії авторів

Станіслав Йосипович Ткаченко, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри теплоенергетики
Ольга Юріївна Бочкова, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри теплоенергетики
Наталія Дмитрівна Степанова, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, доцент кафедри теплоенергетики

Посилання

1. Ткаченко С. Й. Наземні біогазові установки / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Т. Ю. Румянцева // Науково-технічний збірник "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві". – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2010. – № 2. – С. 147 – 152.
2. Баадер Б. Биогаз: Теория и практика / Б. Баадер, Е. Доне, М. Брендерфер. – М. : Колос, 1989. – 450 с.
3. Семененко И. В. Проектирование биогазовых установок / И. В. Семененко. – К. : Техника, 1992. – 346 с.
4. Никитин Г. А. Метановое брожение в биотехнологии. Учебное пособие / Г. А. Никитин. – К. : Вища школа, 1990. – 207 с.
5. Ткаченко С. Й. Самозакипаючi потоки в дренажних каналах теплотехнологічних систем. Монографія /
С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 160 с.
6. Ткаченко С. Й. Теплообмінні та гідродинамічні процеси в елементах енергозабезпечення біогазової установки. Монографія / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов. – В. : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 132 с. ISВN 996-641-107-5.
7. Канивец Г. Е. Обобщенные методы расчета теплообменников / Г. Е. Канивец. – К. : Наукова думка, 1970. – 352 c.
8. Бакластов А. М. Промышленные тепломасообменные процессы и установки /А. М. Бакластов,
В. А. Горбенко, О. Л. Данилов. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 328 c.
9. Ткаченко С. Й. Застосування поняття «модельна рідина» в експериментально-розрахунковому методі /
С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 3. – С. 103 – 110. – ISSN 1997-9266.
10. Балдина О. М. Гидравлический расчёт котельных агрегатов (нормативный метод) /О. М. Балдина,
А. В. Локшин, Д. Ф. Петерсон. – М. : “Энергия”, 1978. – 256 с.
11. Ткаченко С. Й. Обобщённые методы расчёта теплогидродинамических процессов и применение их для оптимизации выпарных установок : автореф. дис. докт. техн. наук.: 05.14.04 «Промышленная теплоэнергетика». / С. Й. Ткаченко. – Москва, 1988. – 39 с.
12. Ткаченко С. Й. Застосування рівняння енергії для визначення втрат на тертя у вертикальному високов’язкому двофазному потоці / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова О. Ю. Бочкова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2016. – № 10 (1182). – С. 50 – 55. – ISSN 2078-774X.
13. Калинушкин М. П. Насосы и вентиляторы: Учеб. пособие для вузов / М. П. Калинушкин. – [6-е изд.]. – М. : Высшая школа, 1987. – 176 с.
14. Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры: Учебник для теплоэнергетических специальностей для вузов / В. М. Черкасский. – [2-е изд.].– М. : Энергоатомиздат, 1984. – 412 с.
15. Безродний М. К. Енергетична ефективність теплонасосних схем постачання. Монографія /
М. К. Безродний, Н. О. Притула. – К.: НТУУ КПІ, 2012. – 208 с.
Опубліковано
2017-03-21
Як цитувати
[1]
С. Ткаченко, О. Бочкова, і Н. Степанова, БІОГАЗОВА УСТАНОВКА ІЗ СИСТЕМОЮ ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ КОНТУРІВ, НПВНТУ, № 4, Бер 2017.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.